ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Βγήκε προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Τ.Δ.Α Διδυμοτείχου

Αναρτήθηκε στη διαύγεια προκήρυξη για την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για τον για τον διορισμό  διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας/ Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου για το εκπαιδευτικό έτος 2015 - 2016 και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.  

Προσόντα Υποψηφίων 
Θέσεις προς κάλυψη

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
(1) Να  έχουν  την  Ελληνική  ιθαγένεια  ή  την  ιθαγένεια  Κράτους  Μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
(3) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
(4) Να μην διώκονται ποινικά.
(5) Να  έχουν  εκπληρώσει  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  ή  να  έχουν  νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
(6) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
(7)  Σε  περίπτωση  που  κατέχουν  δημόσια  θέση,  να  μην υπόκεινται  στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
(8) Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν  στα  κωλύματα  διορισμού  αυτού  (Κεφ.  Α’  Ν.  3528/2007  ΦΕΚ  124/  9- 2 - 2007).
(9) Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που  πρόκειται  να  τους  ανατεθούν  και  να  μην  πάσχουν  από  λοιμώδη  ή  μεταδοτικά νοσήματα.
(10)  Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να  κατέχουν  τίτλο σπουδών  Ελληνικού  ή  ισότιμου  αναγνωρισμένου  αλλοδαπού Πανεπιστημίου  που  να  ανταποκρίνεται  στο  γνωστικό  αντικείμενο  που  επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν. 
(11) Οι  υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως  «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού χρόνου  υπηρεσίας  αξιολογηθεί  για  τρία  έτη  θα  πρέπει  να  έχουν  αξιολογηθεί  ως 
«εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).   
(12)  Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.
(13)  Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη  πειθαρχική  ποινή  και  ούτε  να  έχουν  παραπεμφθεί  ενώπιον  Πειθαρχικού Συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  που  έχουν  τιμωρηθεί  η  επιβληθείσα  ποινή  να  έχει 
διαγραφεί. 
(14)  Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

πηγή-αναδημοσίευση: bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου