ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Το σχέδιο του Π.Δ. για τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού» (Α΄ 94) και του π.δ. 211/2005 «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
            Έχοντας υπόψη:


 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 73).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄, στ΄ και θ΄ του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» (Α΄23).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄ 98).
 6. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
 7. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α΄ 141).
 8.  Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
 9. Τις διατάξεις του π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).
 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 11. Την υπ’ αριθμ. …………. Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.100/2003

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής :
«Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.
Για τις τοποθετήσεις των άρθρων 7 και 8 και τις μεταθέσεις του άρθρου 15 προηγούνται οι αστυνομικοί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτά».

2.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του π.δ. 85/2011 και η παράγραφος 1 αυτού τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 132/2011 και την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 107/2012 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 172/2013, αντικαθίσταται ως εξής :
 «Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο για ένα (1) τουλάχιστον έτος σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στην περίπτωση του εδαφίου η΄ της παρ. 2 του άρθρου 19, εφόσον οι λόγοι υγείας αφορούν τους ίδιους, όσοι αποσπώνται – μετακινούνται για την υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του π.δ. 114/2010 (Α 195), σε Υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄ Δωδεκανήσου, Β΄ Δωδεκανήσου και Δράμας, καθώς και όσοι αποσπώνται – μετακινούνται για ενίσχυση αστυνομικών Υπηρεσιών αεροδρομίων και αστυνομικών Υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στις περιοχές των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης».

  3.  Στο τέλος  του άρθρου 10 του π.δ. 100/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι από τους μετατασσόμενους σε υπηρεσία γραφείου τοποθετήθηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και στη συνέχεια  επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν κατά το χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου».

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του π.δ. 100/2003, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ΠΔ 85/2011 (Α΄207),  αντικαθίσταται ως εξή:

«8. Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15), να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους, με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. πολύτεκνοι,
β. έχοντες, μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α., ή γονέα με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλα αδέλφια, ή αδελφό με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλο αδελφό και οι γονείς τους έχουν το ως άνω ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας του,
γ. τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και
δ. έχοντες τρία (3) τέκνα.
Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων.

 5.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του π.δ.107/2012, αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Οι προαγόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.82/2006 (Α΄ 86) στο βαθμό του Αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων μετατίθενται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Αστυνομικούς Σταθμούς, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.  Οι προαναφερόμενοι παραμένουν στις Υπηρεσίες τους μέχρι την περίοδο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε μετατίθενται με τη διαδικασία των επομένων παραγράφων».

 6.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι νεοπροαγόμενοι Αρχιφύλακες που ασκούν καθήκοντα πυροτεχνουργών, οπλουργών, συνοδών σκύλων και εκγυμναστών αυτών, μουσικών, τεχνιτών οχημάτων και τηλεπικοινωνιών, ιπταμένων (χειριστών- τεχνιτών) ελικοπτέρων, τυπογράφων, εκγυμναστών οδηγών και προγραμματιστών – αναλυτών – χειριστών μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστών του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Δ/νσης Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και των συνδεδεμένων με αυτό περιφερειακών συστημάτων Η/Υ των σημείων εισόδου-εξόδου από τη Χώρα, επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), καθώς και οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.Κ.Α.Μ.), στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις που πιστοποιούνται με τίτλο σπουδών και στις Υπηρεσίες των εδαφίων γ΄ και δ΄  του άρθρου 4 του παρόντος, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ασκούν εξειδικευμένα καθήκοντα ή εργαστηριακές εξετάσεις ή έχουν υποστεί ειδικές εκπαιδεύσεις ή είναι κάτοχοι πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο συναφές προς εκείνο της Υπηρεσίας αυτής, παραμένουν στις Υπηρεσίες τους, εφόσον υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις και σχετική πρόταση των Υπηρεσιών τους. Επίσης παραμένουν στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, όσοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις του εδαφίου ιδ΄ παρ. 1 άρθρου 17 του παρόντος διατάγματος, καθώς και εκείνοι που μετατέθηκαν κατά την τελευταία πενταετία με αντικειμενικά κριτήρια στον τόπο συμφερόντων τους, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων ήσαν έγγαμοι.»
7.  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.85/2011 (Α΄ 207), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή όταν μέλος της πατρικής οικογένειας έχει αναπηρία Α.Μ.Ε.Α ή αναπηρία 67% τουλάχιστον και δεν υπάρχει εν ζωή άλλο μέλος της πατρικής του οικογένειας ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, του αστυνομικού ή μέλους της ίδιας οικογένειας του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας».

 8. Η περίπτωση ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής :
«Για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δικαστικό λειτουργό, συνοριακό φύλακα ή ειδικό φρουρό ή στρατιωτικό ή αστυνομικό ή  λιμενικό ή πυροσβεστικό υπάλληλο. Στις τέσσερις τελευταίες περιπτώσεις, ο κατά βαθμό κατώτερος ακολουθεί τον ανώτερο. Στην περίπτωση συνυπηρέτησης με σύζυγο αστυνομικό και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, μέχρι το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου δύναται να μην ισχύει ο προαναφερόμενος περιορισμός.
Εάν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μετάθεση, πριν την παρέλευση πενταετίας και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί από το γάμο αυτό τέκνο, ο αστυνομικός μετατίθεται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία είχε μετατεθεί για λόγους συνυπηρέτησης. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για έλλειψη των λόγων συνιστά υποχρέωση του ιδίου του αστυνομικού ο οποίος οφείλει να υποβάλλει άμεσα σχετική αναφορά. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».
 9.  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του π.δ. 100/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιε’ ως εξής:
«Σε περίπτωση διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς ή αδέρφια και δεν μπορεί άλλο μέλος της οικογένειας να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Η διάρκειά της είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κατ’ έτος εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αρχικά χορηγήθηκε. Για την ανανέωση της απόσπασης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης».

 Άρθρο   2
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.211/2005

1. Η υποπερίπτωση (4) της περίπτωσης  γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι έγγαμοι ειδικοί φρουροί για κάθε πλήρες έτος μετάθεσης μακράν του τόπου κατοικίας του/της συζύγου του/της λόγω εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμοδίου ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση διαμονής του οικείου Δήμου, εφόσον ο τόπος αυτός ανήκει σε άλλη περιοχή μετάθεσης και απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα της Υπηρεσίας τους και υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση μετάθεσης για τον τόπο αυτό, λαμβάνουν ένα (1) μόριο για απόσταση από 30 έως 200 χλμ, τρία (3) μόρια για απόσταση από 201 έως 400 χλμ και πέντε (5) μόρια για απόσταση πέραν των 401 χλμ. Η υποβολή αίτησης για τον ως άνω σκοπό επιτρέπεται και στην περίπτωση που δεν έχουν προκηρυχθεί προς κάλυψη κενές θέσεις της κατηγορίας τους για τη συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ.211/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ο χρόνος απόσπασης – μετακίνησης ειδικού φρουρού με αίτησή του στον τόπο συμφερόντων του, εξαιρουμένων των αποσπάσεων – μετακινήσεων που διατάσσονται για ενίσχυση αστυνομικών Υπηρεσιών Αεροδρομίων και αστυνομικών υπηρεσιών σε περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, λογίζεται για το διάστημα αυτό, ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για όσους αποσπώνται ή μετακινούνται σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α’ Δωδεκανήσου, Β’ Δωδεκανήσου και Δράμας».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του π.δ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη σειρά προτεραιότητας για τις μεταθέσεις με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια)  προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους.
Για τις τοποθετήσεις των άρθρων 6 και 7 προηγούνται οι ειδικοί φρουροί που έχουν στην περιοχή, για την οποία ζητούν μετάθεση, τον τόπο συμφερόντων τους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτά».

4.Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του π.δ.211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Σχολή Αστυφυλάκων, κοινοποιεί στους συνοριακούς φύλακες, ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους, την απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας περί κατανομής των οργανικών θέσεων της κατηγορίας τους και τους καλεί να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες δηλώνουν υποχρεωτικά όλες τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην απόφαση, κατά σειρά προτίμησής τους. Όσοι υπάγονται στην κατηγορία της παρ. 5, υποβάλλουν και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αποφοίτησή τους».
         
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μετατασσόμενοι σε υπηρεσία γραφείου τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκλειστικά για την άσκηση καθηκόντων διοικητικής υποστήριξης.
Όσοι από τους μετατασσόμενους σε υπηρεσία γραφείου τοποθετήθηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και στη συνέχεια  επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν κατά το χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου».

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι αιτήσεις για μεταθέσεις εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης υποβάλλονται το πρώτο 15νθήμερο του Μαΐου. Οι μεταθέσεις διατάσσονται το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου και πραγματοποιούνται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους».

7.  Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του π.δ.211/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 π.δ. 166/2007 (Α’ 207), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι ειδικοί φρουροί, δύνανται να υποβάλλουν αιτήσεις μετάθεσης με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις της κατηγορίας τους, για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν την προϋπόθεση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον  υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. πολύτεκνοι
β. έχοντες, μέλος της ιδίας οικογένειας (σύζυγος, τέκνα) με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α. ή γονέα με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δενέχουν άλλα αδέλφια, ή αδελφό με αναπηρία 67% τουλάχιστον εφόσον δεν έχουν άλλο αδελφό και οι γονείς τους έχουν το ως άνω ποσοστό αναπηρίας ή έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας τους.
γ. τελούντες σε χηρεία ή διάζευξη, στους οποίους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και
δ. έχοντες τρία (3) τέκνα.
               
   Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων».

8.   Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 211/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή όταν μέλος της πατρικής οικογένειας έχει αναπηρία Α.Μ.Ε.Α ή αναπηρία 67% τουλάχιστον και δεν υπάρχει εν ζωή άλλο μέλος της πατρικής του οικογένειας ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής, καρκίνο και νόσο CROHN, του ειδικού φρουρού ή του συνοριακού φύλακα ή μέλους της ίδιας οικογένειας του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας Με την αίτηση συνυποβάλλονται: α) αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο, β) πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό, γ) αντίγραφο των σχετικών προς την επικαλούμενη πάθηση εντολών υγειονομικής περίθαλψης και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, από τα ατομικά βιβλιάρια νοσηλείας και συνταγολογίου, δ) γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου, ειδικού επί της παθήσεως και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την πάθηση, όπως εξιτήριο Νοσοκομείου ή Κλινικής, γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή άλλων ειδικών επί της παθήσεως ιατρών, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων κλ.π., προς διευκόλυνση του ιδίου και των αρμοδίων Υπηρεσιών.
               Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου υποβάλλει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτή στη συνέχεια παραπέμπει τον πάσχοντα ειδικό φρουρό ή το πάσχον μέλος της οικογενείας του ενώπιον της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, διαβιβάζοντας σ` αυτή όλη τη σχετική αλληλογραφία. Η αυτοπρόσωπη παρουσίαση στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του πάσχοντος μέλους της οικογένειας του ειδικού φρουρού δεν απαιτείται σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης του, που προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου.
               Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή στη συνέχεια εξετάζει τους παραπεμπόμενους και γνωματεύει σχετικά. Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της αφορά ειδικό φρουρό που πάσχει από δυσίατο νόσημα προχωρεί σε κρίση της σωματικής του ικανότητας, από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

9. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ιδίου ως άνω π.δ. προστίθενται εδάφια  ως εξής:
«Εάν παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε η μετάθεση, πριν τη παρέλευση πενταετίας και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί από το γάμο αυτό τέκνο, ο ειδικός φρουρός μετατίθεται υποχρεωτικά σε Υπηρεσία της περιοχής μετάθεσης από την οποία είχε μετατεθεί για λόγους συνυπηρέτησης. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για έλλειψη των λόγων συνιστά υποχρέωση του ιδίου του ειδικού φρουρού ο οποίος οφείλει να υποβάλλει άμεσα σχετική αναφορά. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα».

10.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ιδίου ως άνω π.δ προστίθενται περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄  ως εξής:
«γ. Για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012 (Α΄ 85) και ισχύει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους λογίζεται ότι υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους και ο χρόνος αυτός δεν θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης.
δ. Σε περίπτωση σπουδών του ειδικού φρουρού σε Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση πρώτου πτυχίου. Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής υποβάλλεται το πρώτο 15νθήμερο του μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την περιοχή μετάθεσης, όπου εδρεύει η Σχολή και διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους. Η απόσπαση αυτή ανανεώνεται για όσα χρόνια προβλέπεται φοίτηση στη Σχολή, συν δύο (2) έτη, εφόσον ο ειδικός φρουρός προσκομίζει βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έλαβε προαγωγικό βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και τα τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα. Ο ειδικός φρουρός στην περίπτωση αυτή λογίζεται, ότι υπηρετεί καθόλη τη διάρκεια της απόσπασής του στον τόπο συμφερόντων του. Ο χρόνος απόσπασής του δεν προσμετρείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης
ε. Σε περίπτωση διορισμού ως δικαστικού συμπαραστάτη από το αρμόδιο δικαστήριο σε γονείς ή αδέρφια και δεν μπορεί άλλο μέλος της οικογένειας να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η περίπτωση του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13. Η διάρκειά της είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κατ’ έτος εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις οποίες αρχικά χορηγήθηκε. Για την ανανέωση της απόσπασης υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως διανυθείς στον τόπο συμφερόντων του και δεν προσμετράται για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης.»
Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
            Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:

α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2  του άρθρου 7 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του π.δ.100/2003, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του π.δ.85/2011.

β. Οι παράγραφοι 5 του άρθρου 6, 4 του άρθρου 7 και 6 του άρθρου 12 του π.δ. 211/2005 καταργούνται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1-9-2015.
            Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

                                                                             Αθήνα,    ________________  2015

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου