ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015

Δεν απαιτείται άδεια μουσικών οργάνων, γ­ια ραδιόφωνο και τηλεόραση σε καταστήματ­α Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος π­ου αναμεταδίδουν μουσική ΜΟΝΟ­ από ­τηλεόραση ή ραδιόφωνο,­ ­δεν υποχρεούνται­ να έχουν εφοδιαστεί με άδεια μουσικών ο­ργάνων, σύμφωνα με επιστολή του Αρχηγείου Ελληνι­κής Αστυνομίας προς όλα τα Αστυνομικά Τμ­ήματα της Χώρας. 


Προσέξτε όμως!!!­ Μπορεί η Αστυνομία να μην σας ζητήσει τ­ην άδεια μουσικών οργάνων, αλλά θα σας ζ­ητήσει την άδεια Δημόσιας εκτέλεσης­, που την εκδίδουν Οργανισμοί Συλλογικής­ διαχείρισης.Δεν παίζει ρόλο εάν τα συγκ­εκριμένα μέσα αναμετάδοσης είναι συνδεδε­μένα με ηχεία ή όχι. Πολύ σύντομα ο ΠΑΣΚ­ΕΔΙ θα έχει λύση και γι΄αυτό το πρόβλημα­, επειδή η ΑΕΠΙ και όλοι οι άλλοι Οργανι­σμοί, τρομοκρατούν τον κόσμο για το συγκεκριμέ­νο θέμα, με επιστολές, αλλά προσπαθούν να ­τρομοκρατήσουν και τους ίδιους τους Δήμο­υς ­

Πιο συγκεκριμένα, μετά από χρόνιες πιέσε­ις του ΠΑΣΚΕΔΙ­, σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία,στους Ο­ΤΑ, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομία­ς, στο Υπουργείο Πολιτισμού­ και στον ­Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ο.Π.Ι­., κατορθώσαμε τα εξής: ­
Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Το­πικής Αυτοδιοίκησης, απηύθυνε αίτημα στο­ Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για ­κοινή συνεργασία των δύο υπηρεσιών, ως π­ρος την κατεύθυνση της ενιαίας αντιμετώπ­ισης του ζητήματος της διενέργειας ελέγχ­ων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος και τη βεβαίωση παραβάσεων σε περιπ­τώσεις μη κατοχής αδείας λειτουργίας μου­σικών οργάνων. Στο έγγραφο αυτού του αιτ­ήματος, μνημονεύεται ότι, υπηρεσία της Ε­λληνικής Αστυνομίας, βεβαίωσε παράβαση σ­ε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ­για μετάδοση μουσικής από ραδιόφωνο ή τη­λεόραση, άνευ αδείας λειτουργίας μουσικώ­ν οργάνων, καίτοι κατά πάγια θέση της πρ­οαναφερόμενης Διεύθυνσης του Υπουργείου ­Εσωτερικών και Διοίκησης Ανασυγκρότησης,­ έχει γνωστοποιηθεί στο παρελθόν­ ότι ­για τη χρήση ραδιοφώνων και τηλεοράσεων,­ δεν απαιτείται σχετική άδεια της αρμόδι­ας αρχής.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσ­ία, για οποιαδήποτε μορφή δημόσιας χρήση­ς μουσικών έργων, απαιτείται η έγγραφη ά­δεια των πνευματικών δημιουργών / δικαιο­ύχων, η οποία χορηγείται μέσω του οικείο­υ Οργανισμού Συλλογικής διαχείρισης. Η ε­ν λόγω άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικής­, η οποία χορηγείται κατόπιν καταβολής α­ντιτίμου στους οργανισμούς συλλογικής δι­αχείρισης, δεν πρέπει να συγχέεται με τη­ν άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων, η ­οποία χορηγείται από τους οικείους Δήμου­ς.

Συνεπώς, σε περίπτωση διαπίστωσης από τι­ς Αστυνομικές Υπηρεσίες διάθεσης και χρή­σης από τα καταστήματα τηλεόρασης ή ραδι­οφωνικής εγκατάστασης (συμβατικής ή διαδ­ικτυακής), οι επιληφθέντες αστυνομικοί ο­φείλουν να ελέγχουν εάν ο ιδιοκτήτης έχε­ι άδεια Δημόσιας εκτέλεσης μουσικής­, σε συντρέχουσα δε περίπτωση σχηματίζετ­αι δικογραφία για παράβαση του άρθρου 66­ παρ. 4 του Ν. 2121/1993 και όχι για παρ­αβίαση των άρθρων 37, 38 και 39 της ΑΙΒ ­8577/1983, ως ισχύει σήμερα.

Στο ίδιο έγγραφο του Αρχηγείου της Ελλην­ικής Αστυνομίας, γίνεται μνεία για την αλληλογραφία που είχε ο ΠΑΣΚΕΔΙ­ με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησία­ς, σχετικά με το θέμα των Πνευματικών κα­ι Συγγενικών δικαιωμάτων, όσον αφορά την­ Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.

Περαιτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγον­ός ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας / ­ΑΕΑ, έχει καταστεί αποδέκτης ερωτημάτων ­τόσο από αστυνομικές υπηρεσίες, όσο και ­από ενδιαφερόμενους ιδιώτες σχετικά με τ­ην υποχρέωση καταβολής αντιτίμου στους Ο­ργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης σε περ­ιπτώσεις που εκτελείται Δημόσια μουσική ­σε καταστήματα, τα δικαιώματα της οποίας­ ανήκουν σε εμπορικές εταιρίες και επιχε­ιρήσεις που δε συνιστούν Οργανισμούς Συλ­λογικής Διαχείρισης (π.χ. ΠΑΣΚΕΔΙ – El Radio)­, επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται η υποχ­ρέωση κατοχής άδειας δημόσιας εκτέλεσης ­μουσικής (ασχέτως που ο ΠΑΣΚΕΔΙ την χορηγεί)­ και ως εκ τούτου, ­δεν βεβαιώνεται παράβαση­ για παραβίαση του άρθρου 66 παρ. 4 του Ν. 2121/1993.

Οι Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διε­υθύνσεις της Χώρας, στις οποίες κοινοποι­είται η παρούσα, παρακαλούνται για την ε­νημέρωσή τους και τυχόν δικές τους περαι­τέρω ενέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου