ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014

Επαναθεσμοθέτηση δικαιώματος εκλογικής αποζημίωσης


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)εξέδωσαν την παρακάτω επιστολή με την οποία ενημερώνουν τους συναδέλφους μας για τις ενέργειες έχουν γίνει για την επαναθεσμοθέτηση δικαιώματος εκλογικής αποζημίωσης.

Αθήνα 9 Απριλίου 2012
Αρ. Πρωτ.:700/4/8στ

Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Ύστερα από τις πολυήμερες προσπάθειες που καταβάλλαμε όλοι μας για την επαναθεσμοθέτηση του δικαιώματος εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (επιστολή στον Πρωθυπουργό – παράσταση στα πολιτικά κόμματα – επιστολή στους βουλευτές κ.λ.π.), σας γνωστοποιούμε το τελικό κείμενο τροπολογίας όπως κατατέθηκε και συζητήθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων.

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο:

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ — ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

1. Άρθρο 19 παράγραφος 10: Στην εσωτερική παράγραφο 1 του άρθρου 131 της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και» και τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».


2. Άρθρο 19 παράγραφος 10: Στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 1 του άρθρου 131 της παραγράφου 10 του άρθρου 19 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η συνολική κάθε φορά δαπάνη, για όλους τους ανωτέρω με εξαίρεση τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και η συνολική δαπάνη για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ. »

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την θετική κατάληξη έτερης τροπολογίας που προβλέπει, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, την πληρωμή δαπανών μετακίνησης και εκπαίδευσης του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π.) παρελθόντων ετών.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου