ΕΙΚΟΝΕΣ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2014

Η προκήρυξη και η εξεταστέα ύλη για το Τ.Ε.Μ.Α. 2014 - 2015

Στάλθηκε σήμερα στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη για το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων  (Τ.Ε.Μ.Α.), της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015 την οποία μπορείτε και να διαβάσετε παρακάτω..Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η«Εισιτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014 - 2015».Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης-Σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ Α΄-158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
δ.Του ν.δ. 649/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄-176) «Περί ιεραρχίας, προαγωγών και αποστρατείας Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής και των αντιστοιχούντων του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας Πόλεων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».
ε. Του π.δ. 202/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄-97) «Ρύθμιση θεμάτων του Αστυνομικού και άλλου προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης».
στ. Του π.δ. 190/1996 (Φ.Ε.Κ. Α΄-153) «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και συναφή θέματα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ. Του π.δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 94) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 86) «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων Γενικών καθηκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 6509/2/81-α΄ από 2/1/2014 απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.


Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε


Εξετάσεις για την εισαγωγή  ογδόντα (80) ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α), εκπαιδευτικής περιόδου 2014 - 2015.

1.Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.


α) Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευτικής περιόδου 2014 - 2015, έχουν οι ανθυπαστυνόμοι γενικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχονται από αρχιφύλακες οι οποίοι προήχθησαν κατόπιν προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής.

(ii)  Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη στο βαθμό τους, το τριακοστό δεύτερο (32ο ) έτος της ηλικίας τους και δεν υπερβαίνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο ) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.

(iii) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.
 
Διευκρινίζεται ότι:

Δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του Τ.Ε.Μ.Α., έχουν και οι ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι επιτυχόντες πριν τη φοίτηση τους, θα παραπεμφθούν στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 55 του π.δ. 584/1985, για να αποφανθεί αν η υγεία τους, τους επιτρέπει ακινδύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν κριθούν ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για φοίτηση.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις του Τ.Ε.Μ.Α., όσοι ανθυπαστυνόμοι προήχθησαν μέχρι την παραμονή των εξετάσεων στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008.

β) Επίσης δικαίωμα εισαγωγής στο Τ.Ε.Μ.Α., καθ' υπέρβαση του καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις και άνευ προτάσεων ικανότητας, κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο και αφού υποβάλλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 3686/2008  έχουν και οι κατωτέρω κατηγορίες: 

i) Ανθυπαστυνόμοι προαχθέντες επ’ ανδραγαθία στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 649/1970.

ii) Προαχθέντες αθλητές στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 1481/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄).

2.  Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.


α) Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδαφ. α΄ της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 10/02/2014, τα εξής δικαιολογητικά:

(i). Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α΄».

(ii). Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β΄», ότι ο τίτλος σπουδών της παρ. 1 εδαφ. α΄, στοιχείο (i) της παρούσας, έχει κατατεθεί στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Στο ίδιο υπόδειγμα δηλώνεται η επιθυμία να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.

β) Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εδ. β΄ της παρούσας και επιθυμούν να εισαχθούν στο Τ.Ε.Μ.Α. (ως προαχθέντες, επ’ ανδραγαθία  ή ως αθλητές στο βαθμό του υπαστυνόμου Β΄), κατά την πρώτη μετά την προαγωγή τους εκπαιδευτική περίοδο, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, στον προαναφερόμενο χρόνο (10/2/2014), σχετική αίτηση υπόδειγμα «Ε΄».

3. Υποχρεώσεις διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις.

α) Οι διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή αξιωματικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες οριστικά ή με απόσπαση ανθυπαστυνόμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ΄»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Τ.Ε.Μ.Α. ή να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση ως προαχθέντες επ’ ανδραγαθία ή ως αθλητές, να υποβάλουν κατά περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία που ορίζεται.

β) Να ειδοποιήσουν άμεσα και με τον προσφορότερο τρόπο τους διοικητές αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιοδήποτε λόγο (άδεια - νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.ο.κ.) οι αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την ενημέρωση αυτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ή να εισαχθούν ως προαχθέντες επ’ ανδραγαθία ή ως αθλητές, ώστε έγκαιρα να εκδηλωθούν οι οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. 
- Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την οριζόμενη προθεσμία (10-2-2014), δεν γίνονται δεκτά.

δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ΄»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. (εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.  82/2006).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας ανθυπαστυνόμων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ΄ αυτές.

ε) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία, που θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με  το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.

στ) Να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 20/2/2014 στις άμεσα προϊστάμενες Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφάλειας, Τροχαίας ή προς αυτές εξομοιούμενες Υπηρεσίες, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.

ζ) Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν τους κατατεθούν και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν μέσω POL στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης, Αστυν. Δ/νσης ή Δ/νσης Αστυνομίας και εξομοιούμενες με αυτές Υπηρεσίες.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή διόρθωση σφαλμάτων των δικαιολογητικών των υποψηφίων που τους έχουν υποβληθεί, ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή κατάλληλο βαθμοφόρο. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Να υποβάλλουν στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 26/2/2014, συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «ΣΤ΄»):

(i) Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΩΣ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις ξένες γλώσσες (υπόδειγμα «Ζ΄»).

(ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΩΣ ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων στη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Η΄» ).

(iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Θ΄»). 

Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις συμμετοχής, τίτλοι σπουδών, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών σας. 

Κατ΄ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 72941/9/205804 από 27/11/2009 (pol.) διαταγής κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (περί της εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), οι παραπάνω  πίνακες και η αλληλογραφία, να υποβληθούν μόνο μέσω POL.

(iv) Επί πλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 27/2/2014, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Για την εισαγωγή ανθυπαστυνόμων γενικών καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014 - 2015», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές POL», μόνο τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ.

• Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται στο διοικητή ή στο γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users). 

• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α/Τμήμα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και pol. 1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του. 

γ) Να υποβάλουν στο 1ο Τμήμα της Δ/νσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α, αντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων προαχθέντων επ’ ανδραγαθία ή ως αθλητών, που έχουν δικαίωμα εισαγωγής και επιθυμούν να εισαχθούν στο Τ.Ε.Μ.Α. της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας.

δ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

ε) Να αναφέρουν άμεσα τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στην Αθήνα και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στη Βέροια.

Οι δηλώσεις ανάκλησης, να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν.

5.Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν για όλους τους υποψηφίους από 3/5/2014 έως και 5/5/2014 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β) Επισημαίνεται ότι, στη Βέροια θα διαγωνισθούν όλοι οι υποψήφιοι των Υπηρεσιών που υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και όσοι επιθυμούν από αυτούς που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου.

Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες των οποίων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα επιλογής του τόπου εξετάσεων, να σημειώσουν στην κατάσταση που θα υποβάλουν στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. (υποδείγματα «Ζ» και «Η») και στην ειδική στήλη «ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», την ένδειξη ΑΘΗΝΑ ή ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα με την επιθυμία του υποψηφίου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο αριθμός των υποψηφίων που θα δηλώσουν να διαγωνισθούν στη Βέροια είναι μικρός, τότε οι εξετάσεις θα διενεργηθούν μόνο στην Αθήνα και θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή μας. 

6. Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.

α)  Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:

(i)   Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii)  Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(iv)  Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

(V)    Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική (προαιρετικά).

β) Στα μαθήματα αυτά οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους.

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. 

Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από 0-10. Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (παρ.7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006).

ε) Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως:

(i). Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη Θέματος).
Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.


(ii). Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.

Από το Γενικό Μέρος:

Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).

- Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

- Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).

- Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

- Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).

- Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).

- Κύριες ποινές (άρθρα 51 έως και 55).

- Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).

- Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

- Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127).

Από το Ειδικό Μέρος:

- Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182). 

- Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 187).

- Εγκλήματα σχετικά με το Νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).

- Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).

- Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).

- Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236, 239, 241, 242, 243, 256, 257, 258 και 259).

- Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).

- Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).

- Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315 Α).

- Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334).

- Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 340, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353)

- Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 362, 363 και 368).

- Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380 έως και 384).

- Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 391, 392 και 394).

- Ικανοποίηση παθόντος (άρθρο 406Α )

- Επαιτεία (άρθρο 407).(iii). Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο .

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.

- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).

- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).

- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45 Α΄).

- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).

- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).

- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107, 108 και 108 Α).

- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).

- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165)

- Προθεσμίες (άρθρα 166, 168 και 169).

- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).

- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182)

-  Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).

- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217 έως και 219, 221 έως και 223, 225 έως και 227).

- Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236). 

- Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242). 

- Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).

- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).

- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252).

- Έρευνες (άρθρα 253 έως και 257). 

- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 272)

- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).

- Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).

- Βεβαίωση της ταυτότητας ή άμεση εισαγωγή σε δίκη (άρθρο 410).

- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του Πταισματοδικείου (άρθρο 411).

- Πρόσκληση των μαρτύρων- Ανακοίνωση της κατηγορίας  (άρθρο 412).

- Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).

- Πταίσματα που βεβαιώνονται μ’ έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).

- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418).

- Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).

- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).

- Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).


(iv). Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ένα θέμα, το οποίο περιέχει μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την ακόλουθη ύλη, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:

Ν. 1481/84 (Φ.Ε.Κ. 152-Α) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης»

- Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων (άρθρο 14).

- Δημόσιοι υπόλογοι (άρθρο 16).

- Υποχρεωτική υπηρεσία (άρθρο 35).

 Π.Δ. 120/2008 (Φ.Ε.Κ. 182-Α). «Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού». 

- Γενικά περί πειθαρχίας (άρθρο  2).

- Γενικές Αρχές (άρθρο  3).

- Έννοια πειθαρχικού παραπτώματος (άρθρο 4).

- Πειθαρχικές ποινές (άρθρο 5). 

- Διάρκεια πειθαρχικής ευθύνης (άρθρο 6).

- Παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο  7).

- Εφαρμογές Κανόνων και Αρχών του Ποινικού Δικαίου (άρθρο  8).

- Επιμέτρηση της ποινής (άρθρο  9).

- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή Απόταξης (άρθρο 10).

- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με απόλυση (άρθρο 11).

- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση (άρθρο 12).

- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή προστίμου (άρθρο 13).

- Παραπτώματα που επισύρουν ποινή επίπληξης (άρθρο 14).

- Διαθεσιμότητα  (άρθρο 15).

- Θέση εκτός υπηρεσίας (άρθρο 17).

- Άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 21).

- Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 22).

- Καταγγελίες κατά των αστυνομικών (άρθρο 23).

- Προκαταρκτική Διοικητική εξέταση (24).

- Απ’ ευθείας κλήση σε απολογία (άρθρο 25).

- Πειθαρχικά όργανα – Πειθαρχική δικαιοδοσία (άρθρο  34).

- Δικαιοδοσία πειθαρχικών οργάνων (άρθρο 36).

- Σχέση πειθαρχικής προς ποινική δίκη (άρθρο 48).

- Προσφυγές κατά αποφάσεων μονομελών πειθαρχικών οργάνων (άρθρο  51).

- Αρμόδιοι για την εκδίκαση των προσφυγών (άρθρο 52).

- Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων – έκτιση ποινών (άρθρο  54).

- Διαγραφή ποινών (άρθρο 56).

Π.Δ. 27/1986 (Φ.Ε.Κ. 11-Α) «Άδειες Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 

- Διάκριση αδειών (άρθρο 1).

- Κανονική άδεια (άρθρο  2).

- Βραχεία άδεια (άρθρο 4).

- Αναστολή- περιορισμός και ανάκληση αδειών (άρθρο 12).

- Υπολογισμός αδειών - Ημέρες πορείας (άρθρο 16).

- Φύλλο αδείας - Υποχρεώσεις αδειούχων (άρθρο 17).

- Παράταση άδειας (άρθρο 18).

- Ασθένεια αδειούχων (άρθρο 19).

- Εμφάνιση αδειούχων ενώπιον δικαστηρίων (άρθρο 21).

- Άδειες αστυνομικού προσωπικού που προσωρινά μετακινείται, μετατίθεται ή εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίκη ή διοικητική εξέταση (άρθρο 22).

- Περιβολή αδειούχων - Παράδοση οπλισμού (άρθρο 23).

Π.Δ. 622/1985 (Φ.Ε.Κ. 231-Α) «Ηθικές αμοιβές Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ».

- Έννοια ηθικής αμοιβής (άρθρο 1).

- Εύφημη μνεία (άρθρο 11).

-Ευαρέσκεια (άρθρο 12).

-Έπαινος (άρθρο 13). 

 Π.Δ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. 224-Α) «Υποχρεώσεις και δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ».

- Όρκος αστυνομικών (άρθρο 1).

- Κανόνες υπηρεσιακής συμπεριφοράς (άρθρο 2).

- Άσκηση άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή (άρθρο 5).

- Ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (άρθρο 6).

- Περιβολή στολής (άρθρο 7).

 Π.Δ. 141/1991 (Φ.Ε.Κ. 58-Α) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών». 

- Διοικητές Αστυνομικών Τμημάτων (άρθρο 25).

- Διοικητές Τμημάτων Ασφάλειας (άρθρο 26).

- Διοικητές Τμημάτων Τροχαίας  (άρθρο 28).

- Επιθεωρήσεις Υπηρεσιών (άρθρο 38).

- Επιθεώρηση προσωπικού (άρθρο 39).

- Έλεγχος τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας και υπηρεσιακής απόδοσης (άρθρο 42).

- Περιπτώσεις υποβολής παραπόνων (άρθρο 45).

- Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής παραπόνων (άρθρο 46).

- Συγκεντρώσεις αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 56).

- Επιφυλακή αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 57).

- Αξιωματικός Υπηρεσίας (άρθρο 59).

- Καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας (άρθρο 60).

- Φρουρά κρατητηρίου (άρθρο  66).

- Αστυνομικός της Γειτονιάς (άρθρο  74Α).

- Αξιωματικός επιθεώρησης (άρθρο  82).

- Υποχρέωση για αναφορά ( άρθρο  84).

- Προληπτική ενέργεια (άρθρο 94).

- Κατασταλτική ενέργεια (άρθρο 95).

- Αστυνομικές έρευνες (άρθρο 96).

- Προστασία ανηλίκων (άρθρο 97).

- Περιπτώσεις που επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 107).

- Τόπος και χρόνος σύλληψης (άρθρο 108).

- Πρόσωπα των οποίων δεν επιτρέπεται η σύλληψη (άρθρο 109).

- Συλλήψεις Αστυνομικού Προσωπικού (άρθρο 111).

- Έννοια και διακρίσεις συναθροίσεων και συγκεντρώσεων (άρθρο 129). 

- Παράσταση της Αστυνομίας στις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις (άρθρο 130).

- Καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις (άρθρο 140).

- Καθήκοντα πριν από την παραλαβή των κρατουμένων  (άρθρο 146)

- Δημοσιεύσεις (άρθρο 179).

Π.Δ. 100/2003 (Φ.Ε.Κ. 94-Α) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού».

- Φύλλο Πορείας (άρθρο 21).
- Θεώρηση Φύλλου Πορείας ( άρθρο 22).
- Προθεσμία αναχώρησης ( άρθρο 23).
- Εγγραφοδιαγραφή μετακινουμένων (άρθρο 26).

(v). Ξένες Γλώσσες (Προαιρετικά)

Στις ξένες γλώσσες οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ύλη που εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση του κατώτερου πτυχίου της αντίστοιχης γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2740/1999 ( Φ.Ε.Κ. Α΄- 186), όπως ισχύει κάθε φορά.

Η εξέταση αποτελείται από τις ακόλουθες ασκήσεις, για τις οποίες παρέχεται χρονικό περιθώριο δύο (2) ωρών:

Κατευθυνόμενη έκθεση (Guided Composition).
Δίδεται ένα κείμενο με σχόλια και ζητούνται οι απόψεις του υποψηφίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Άσκηση κατανόησης κειμένου.
Δίνεται ένα κείμενο τριακοσίων (300) περίπου λέξεων από βιβλία ειδικά γραμμένα για τις εξετάσεις του FIRST CERTIFICATE για την αγγλική ή αντιστοίχου για τις άλλες γλώσσες ή άλλα σχετικά βιβλία. Κάτω από το κείμενο υπάρχουν περίπου πέντε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν σύμφωνα με το κείμενο. Οι  ερωτήσεις αυτές μπορεί να απαντηθούν και με το σύστημα της πολλαπλής επιλογής . Χρόνος για απάντηση 20' λεπτά της ώρας.

Άσκηση για συμπλήρωση λέξεων σε κενά κειμένου .
Δίνεται κείμενο διακοσίων (200) περίπου λέξεων, μέσα στο οποίο υπάρχουν κενά, τα οποία καλούνται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι. Χρόνος για συμπλήρωση 20' λεπτά της ώρας.

Άσκηση για απόδοση προτάσεων με διαφορετικό τρόπο, χωρίς να αλλάξει το νόημα .

Δίνονται πέντε (5) προτάσεις στην ξένη γλώσσα και ζητείται από τους υποψήφιους να σχηματίσουν νέες αντίστοιχες προτάσεις με το ίδιο νόημα, για τις οποίες δίνονται οι αρχικές λέξεις (μία έως τρεις). Χρόνος για απάντηση 20' λεπτά της ώρας.


7. Βαθμολογία εξεταζομένων μαθημάτων.

α) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξεταζομένων μαθημάτων, συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 82/2006.
  
Κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 6 έως 8 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ειδική κατάσταση για κάθε μέλος που καταρτίζεται με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών.

Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο (2) βαθμούς γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς.

Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή με τη διαφορά των δύο (2) μονάδων.

β) Επανεξέταση του γραπτού, πέραν των προβλεπομένων στο προηγούμενο εδάφιο δεν επιτρέπεται (παρ. 4 άρθρου 17 του π.δ.82/2006).

γ) Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων και συμπεριλαμβάνει τον άνω της βάσης βαθμό στις ξένες γλώσσες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 82/2006 .

δ) Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη βάση τριάντα (30) στο μάθημα της Έκθεσης Ιδεών και συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τις ξένες γλώσσες.

ε) Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα με τη σειρά που αναγράφονται στο άρθρο 7 του π.δ. 82/2006. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι όσοι ισοβαθμούν στη θέση αυτή ( άρθρο 23 του π.δ. 190/1996).

ζ) Τα γραπτά των εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στη  Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. 

8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι προϊστάμενες Υπηρεσίες τούτων, που θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους.

β) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις υποψηφίων για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, να αναφέρονται αμέσως, με γνώμη των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων τους, στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά, υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, για τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του υπαιτίου στις εισιτήριες εξετάσεις.

γ) Αν μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση διαπιστωθεί ότι ανθυπαστυνόμος προήχθη, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκπίπτει του βαθμού του, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και επανέρχεται στο βαθμό και στη θέση της επετηρίδας που είχε πριν από την προαγωγή του.

δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2006, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2014.

Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 1/1/2007, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίμου), ο χρόνος διαγραφής αυτής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Δηλαδή η προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή προστίμου την 1/1/2007, δεν διαγράφεται την 1/1/2012, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1/1/2014, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας (1/1/2006) ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση.

ε) Για τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαρεία αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ’ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ. α΄ π.δ. 82/2006).

στ) Για τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας, να ληφθεί υπόψη η διάταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 974/1971, σύμφωνα με την οποία δεν υπολογίζεται, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο διανυόμενος χρόνος:

• Σε αργία με απόλυση.

• Των παρ’ οιουδήποτε δικαστηρίου καταγιγνωσκομένων και εκτιομένων ποινών.

• Προφυλακίσεως δυνάμει δικαστικού εντάλματος ή βουλεύματος, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση.

• Λιποταξίας ή παρανόμου απουσίας, εφόσον δεν επακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση.

• Δεν υπολογίζεται επίσης, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, ο χρόνος που διανύεται  σε  άδεια λόγω νόσου ή διαθεσιμότητας λόγω νόσου, πέραν των δώδεκα μηνών, καθώς και ο χρόνος νοσηλείας πέραν των δώδεκα μηνών συνολικά.

ζ) Τα θέματα που αφορούν στην κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, στη διανομή γραφικής ύλης, στις εξεταστικές επιτροπές, στην κατάρτιση-κλήρωση θεμάτων, στις υποχρεώσεις των υποψηφίων, στη διενέργεια εξετάσεων, στην υποβολή ενστάσεων, στη βαθμολόγηση, στις επιτροπές αποκάλυψης γραπτών, στην αποκάλυψη των γραπτών, στην σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων και στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 8  έως  19  του  π.δ. 82/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-86).

η) Η μετεκπαίδευση των ανθυπαστυνόμων αρχίζει το μήνα Οκτώβριο και διαρκεί τέσσερις (4) μήνες. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με διαταγή του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Α.Ε.Α., να κατανέμεται σε περισσότερα του ενός Τμήματα, με τη λειτουργία κάθε επόμενου Τμήματος, μετά τη λήξη της μετεκπαίδευσης του προηγουμένου. Η ακριβής διάρκεια της μετεκπαίδευσης ως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτής θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή μας.

θ) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το δημόσιο.

ι) Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο 1ο Τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 (Τηλέφωνα: 210-6977482 & ρ.ο.l.: 1033120 & 1033130).

9. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Α.Ε.Α. να μεριμνήσει, για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών, που βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής κ.ο.κ. των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

10. Η παρούσα προκήρυξη θα εμφανίζεται και στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr.

                                                                             Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
                                                                           ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου