ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

Η ΕΛ.ΑΣ. γίνεται χωματερή!

Η ΕΛ.ΑΣ. γίνεται... χωματερή! Γραφεία, τουαλέτες και κρατητήρια μετατρέπονται σε μία υγειονομική βόμβα με ακαθόριστες συνέπειες για αστυνομικούς, πολίτες και κρατούμενους, όταν αυτή εκραγεί. Η αστυνομία βρίσκεται σε μία επικίνδυνη για την δημόσια υγεία... υγειονομική δίνη, απόρροια της οικονομικής κρίσης και του «τυπολάγνου» Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αιτία, η λήξη των συμβάσεων έργου με εταιρείες καθαρισμού στο τέλος του προηγούμενου χρόνου, με τις προσφορές των εταιρειών στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού ανάθεσης, πρϋπολογισμού 14.565.300 ευρώ, να πρέπει να κατατεθούν μεταξύ 14 και 20 Ιανουαρίου 2016, ενώ η ανάληψη θα γίνει... 180 μέρες μετά, και αυτό αν δεν υπάρξουν προσφυγές από τις εταιρείες που δεν πάρουν το έργο. Οι ένστολοι όλης της χώρας, αν δεν βρεθεί σύντομα λύση, πρέπει να φέρουν... σκούπες, σφουγγαρίστρες και απορρυπαντικά από το σπίτι, όταν φεύγουν από την υπηρεσία τους να παίρνουν μαζί και τα σκουπίδια, ενώ καλό είναι να κάνουν εκτός εργασιακού χώρου τη σωματικής τους ανάγκη! 

Ήδη το πρώτο 10ήμερο του νέου χρόνου, βρίσκει τις αστυνομικές υπηρεσίες να έχουν... λοφίσκους σκουπιδιώνεσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, ενώ έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια έλλειψης καθαρισμού και συνθηκών υγιεινής, στις τουαλέτες των κτιρίων και των κρατητηρίων, όπου συνωστίζονται εκατοντάδες κρατούμενοι. Ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» αποτύπωσε ένα πρώτο δείγμα της κατάστασης που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το πρόβλημα θα αναδειχθεί σε μείζον τις επόμενες μέρες με τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, κυρίως στα κρατητήρια, να είναι κάτι παραπάνω από ορατός, όπως επισημαίνουν με ανησυχία στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ.. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, υπάρχουν δύο μόνιμες καθαρίστριες για ένα κτίριο... 39.000 τετραγωνικών μέτρων. Κάποιες καθαρίστριες της ιδιωτικής εταιρείας παρότι έχει λήξη η σύμβαση προσφέρουν υπηρεσίες καθαριότητας στις τουαλέτες, με την ελπίδα ότι αυτή θα επεκταθεί για ένα τουλάχιστον 3μηνο.

Γιατί η ΕΛ.ΑΣ. θα... βρωμίσει;

Σχεδόν κάθε χρόνο, η κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, αυτόνομα προκήρυσσε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των κτιρίων αστυνομικών υπηρεσιών ευθύνης της, στην εταιρεία που θα μειοδοτούσε. Με τη λήξη της σύμβασης, γινόταν μία τρίμηνη ανανέωσή, επέκτασή της με τους ισχύοντες όρους έως ότου ολοκληρωνόταν ο νέος διαγωνισμός ανάθεσης του έργου. Όλη αυτή η διαδικασία ανατράπηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν με απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε παράνομη τη διαδικασία με το σκεπτικό της «κατάτμησης του έργου» το οποίο θα πρέπει να είναι ενιαίο. Ουσιαστικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην απόφασή του υποστηρίζει πως μία εταιρεία ή κοινοπραξία πρέπει να αναλάβει το έργο και τα υποέργα καθαρισμού όλων των αστυνομικών κτιρίων της χώρας, και όχι ξεχωριστά κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο.
          
Αυτή η απόφαση, προκάλεσε την διακήρυξη της υπ’ αριθμ. 10/2015, ανοικτής διαδικασίας μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού στις 23 Νοεμβρίου 2015, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των αστυνομικών υπηρεσιών. Στις 566 σελίδες της διακήρυξης περιγράφονται αναλυτικά όλες οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές των εταιρειών, όπως και τα τιμήματα. Ο  διαγωνισμός θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία 57 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την διακήρυξη, οι προσφορές θα γίνουν από τις 14 Ιανουαρίου 2016 έως τις 15:00 το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου. Η αρμόδια επιτροπή επιλογής αναδόχου εταιρείας, του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. θα εξετάσει τις προσφορές, αν υπάρχουν, και θα κρίνει αν η εταιρεία ή η κοινοπραξία, που μειοδοτεί έχει τις προϋποθέσεις να αναλάβει το έργο.  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με 60 υποέργα, για τα έτη 2016, 2017 και 2018, είναι 14.565. 300,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων.

Ένα άλλο «αγκάθι» για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών στον διαγωνισμό είναι η τραπεζική εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 10% της αξίας του έργου δηλαδή περίπου 2.000.000 ευρώ.                    
Ποιοί είναι οι όροι και τα κριτήρια;

Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, οι πάροχοι υπηρεσιών καθαρισμού θα πρέπει για τη διαμόρφωση της τελικής τους πρότασης να υπολογίζουν, ανά υποέργο, και να αναφέρουν στην οικονομική τους προσφορά, πέραν από το κόστος, το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, το κόστος των αναλωσίμων, το εργολαβικό τους κέρδος και τις νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις.

Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Η ΕΛ.ΑΣ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις κάλυψης των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων με δικά της μέσα ή εφόσον παύσει η λειτουργία κάποιας υπηρεσίας, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα αντικατάστασης των αστυνομικών  υπηρεσιών με άλλες ή σε περίπτωση μεταστέγασης. 
         
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.

Τα «ακριβά» καθαρίσματα

Όπως διαπιστώνεται από την διακήρυξη του διαγωνισμού το πιο υψηλό τίμημα καθαρισμού για τα τρία χρόνια της σύμβασης, έχουν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το αστυνομικό μέγαρο της Λ. Αλεξάνδρας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής και πολλά ακόμη μεγάλα σε διαστάσεις κτίρια. Το κόστος ανέρχεται σε 2.400.000 ευρώ, δηλαδή 66.666,66 ευρώ τον μήνα. Ακολουθούν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με 1.260.000 ευρώ, που σημαίνει 35.000 ευρώ τον μήνα.

Ακολουθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. στη Λ. Κατεχάκη, με το τίμημα να ανέρχεται στο 1.080.000 ευρώ, δηλαδή 30.000 ευρώ τον μήνα. Έπονται οι αστυνομικές υπηρεσίες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Βορειοανατολικής και Νοτιοανατολικής Αττικής με 780.000 ευρώ, που μεταφράζεται σε 21.666,66 ευρώ τον μήνα, ενώ 600.000 ευρώ είναι το τριετές τίμημα για τα αστυνομικά κτίρια υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής.  

Το προσωπικό καθαριότητας του υπουργείου και αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την διακήρυξη, θα διατίθεται στα γραφεία κ. Υπουργού-Γραφείο Τύπου και αίθουσα « Παύλος Μπακογιάννης» από 06:00 έως 10:00 ώρα και απόγευμα από 16:00 έως 22:00. Το ίδιο θα γίνεται στα γραφεία των: Αναπλ. Γεν. Γραμ. Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Γενικού Γραμματέα Πολ. Προστασίας. Αρχηγού, Υπαρχηγού , Επιτελάρχη , Γεν. Επιθεωρητή Ν. Ελλάδος, Προϊσταμένων Κλάδων.

Σάββατα, Κυριακές και Αργίες ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται κανονικά στα γραφεία της Πολιτικής Ηγεσίας (Υπουργό και Τριών Γεν Γραμματέων) και Φυσικής Ηγεσίας (Αρχηγό –Υπαρχηγό –γραφείο Προϊσταμένου Επιτελείου –Γενικού Επιθεωρητη Ν. Ελλαδος, προϊσταμένων Κλάδων). Για το σκοπό αυτό «τις προαναφερόμενες μέρες να διατίθενται προσωπικό καθαριότητας μεταξύ του χρονικού διαστήματος 07:00-17:00, με την υποχρέωση ότι καθ’όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα υφίσταται προσωπικό του αναδόχου στους χώρους για την αντιμετώπιση και των έκτακτων αναγκών».

O καθαρισμός στα παραπάνω γραφεία περιλαμβάνει: «Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων. Καθαρισμό των επιφανειών γραφείων επίπλων. Αλλαγή σακουλών απορριμμάτων από τα καλαθάκια. Καθαρισμός συσκευών των γραφείων. Καθαρισμός των W.C.. Καθαρισμός κουζίνας και κυλικείου. Καθαρισμός δακτυλίων από τους υαλοπίνακες».

«Μαύρη τρύπα» αστυνόμευσης

Την ίδια ώρα ο προϋπολογισμός της ΕΛ.ΑΣ. δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την  συντήρηση, υπηρεσιών και οχημάτων της, αντικατάσταση... ληγμένων αλεξίσφαιρων, ούτε ακόμη και για τις απλές και αυτονόητες αγορές αναλώσιμων υλικών, που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της. Από τα περίπου 800 εκατομμύρια που προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός της ΕΛ.ΑΣ., τα 720 από αυτά είναι το μισθολογικό κόστος, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή το 89% του προϋπολογισμού αφορά μισθούς και συντάξεις και με το υπόλοιπο 11%, περίπου 80.000.000 ευρώ, πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες καθημερινότητας των αστυνομικών υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ακραία εγκληματικότητα. 

Ενδεικτικά, σχεδόν το 60% από το σύνολο των 5.500 οχημάτων της αστυνομίας, βρίσκεται στα... πιτς ή με σοβαρά προβλήματα κίνησης και το 75% από αυτά έχει καταγράψει... μισό εκατομμύριο χιλιόμετρα. Η συντήρηση των διελυμένων αστυνομικών αυτοκινήτων συνεχίζει να γίνεται με... ρεφενέ και δωρεές εφοπλιστών και επιχειρηματιών. Η προσπάθεια σύναψης σύμβασης με κορεατική αυτοβιομηχανία για την προμήθεια 5.000 οχημάτων, βρίσκεται ακόμη σε διαπραγμάτευση χωρίς να έχει τελεσφορήσει.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., αν και δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, φοβούνται πως κάποια στιγμή αυτές οι «χορηγίες», θα τους φέρουν σε δύσκολη θέση όταν κάποιοι από τους «ευεργέτες», πέρα από το... σβήσιμο μιας τροχονομικής κλήσης, ζητήσουν «εξυπηρέτηση», που υπερβαίνει τα στενά όρια της αλληλοβοήθειας. Είδος προς εξαφάνιση είναι η γραφική ύλη και τα μελάνια σε εκτυπωτές, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να ανταλλάσσουν... αόρατα έγγραφα και αναφορές, ενίοτε και σοβαρές. Ίδια η κατάσταση στα ταξίδια, διαμονή αστυνομικών κλιμακίων στην επαρχία για τις έρευνες σοβαρών υποθέσεων και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους.

Πηγή : thetoc.gr - bloko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου