ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Προκήρυξη για δύο (2) θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας ( eaynh.gr ) την παρακάτω προκήρυξη για Αστυνομικούς που φέρουν βαθμό από Αστυφύλακα έως και Αστυνομικού Υποδιευθυντή.1.Με το ανωτέρω σχετικό, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μάς γνωστοποίησε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (Seconded National Expert) στο Κέντρο Επιχειρήσεων, της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού FRONTEX, και συγκεκριμένα ενός Υπεύθυνου Βάρδιας (Senior Duty Officer) και ενός Υπεύθυνου Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management Officer) στην έδρα του Οργανισμού, στη Βαρσοβία/ Πολωνίας.

2.Στα συνημμένα αρχεία υπάρχει η περιγραφή των καθηκόντων της κάθε θέσης καθώς και των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι σύμφωνα με τον FRONTEX.

3.Πέραν αυτών, οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων, πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα, σύμφωνα με την α’ σχετική Εθνική Νομοθεσία:

Να φέρουν το βαθμό του Αστυφύλακα έως και Αστυνομικού Υποδιευθυντή και να έχουν τουλάχιστον 5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στην Ελληνική Αστυνομία, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στην οποία δεν προσμετρώνται τα έτη φοίτησης στις Σχολές του Σώματος και η τυχόν πραγματική υπηρεσία που έχουν ως ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες. Εφόσον πρόκειται για αξιωματικό τα ως άνω έτη υπηρεσίας πρέπει να διανύθηκαν μετά την ονομασία του ως αξιωματικού.

• Να έχουν τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1, ή αντίστοιχο τίτλο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ή δίπλωμα της γ’ βαθμίδας Αγγλικών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.

• Να έχουν αξιολογηθεί ως εξαίρετοι (γενικός χαρακτηρισμός) την τελευταία τριετία και στα επιμέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν βαθμό τουλάχιστον εννέα (9). Επίσης να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων.

• Να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου και να μην έχουν απουσιάσει από την Υπηρεσία για λόγους υγείας εξήντα (60) ημέρες συνολικά κατά την τελευταία διετία ή δώδεκα (12) ημέρες συνολικά κατά το τελευταίο εξάμηνο, να μην έχουν παραπεμφθεί στην Α.Υ.Ε. για δυσίατο νόσημα και να μη διανύουν μακρά αναρρωτική άδεια, μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

• Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά για παραπτώματα που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα και έλλειψη συνείδησης υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τα ως άνω παραπτώματα.

• Να έχουν γνώση της χρήσης Η/Υ, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο αντίστοιχων σπουδών ή πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου ή ανάλογη προϋπηρεσία.

• Να έχουν κριθεί κατάλληλοι να φέρουν πυροβόλο όπλο από την αρμόδια Επιτροπή.

• Να έχει παρέλθει διπλάσιο χρονικό διάστημα της διάρκειας της τελευταίας απόσπασής τους στο εξωτερικό.

4.Δεν έχουν δικαίωμα απόσπασης στο εξωτερικό:

α. οι αστυνομικοί στους οποίους έχει απονεμηθεί οποιαδήποτε ειδίκευση και ασκούν τα καθήκοντα της ειδίκευσης αυτής, πριν την παρέλευση οκτώ (8) ετών από την απονομή της,

β. οι προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές μηχανών εισαγωγής στοιχείων και χειριστές του κεντρικού συστήματος Η/Υ της Διεύθυνσης Πληροφορικής/Α.Ε.Α. και των συνδεδεμένων με αυτό περιφερειακών συστημάτων Η/Υ των σημείων εισόδου − εξόδου από τη Χώρα και οι επικεφαλής χειριστών περιφερειακών συστημάτων (TOP USERS), πριν την παρέλευση οκτώ (8) ετών από την ανάληψη των ως άνω καθηκόντων,

γ. οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και

δ. οι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων πριν την παρέλευση οκτώ (8) ετών από την πρόσληψή τους στην Ελληνική Αστυνομία ή την μετάταξή τους. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, οι αστυνομικοί αυτοί αποσπώνται μόνον σε θέσεις με αρμοδιότητες αντίστοιχες της ειδικότητάς τους.

5.Η επιλογή για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον οργανισμό, βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων. Ο επιλεχθείς θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό πρόσβασης και χειρισμού διαβαθμισμένων θεμάτων (security clearance).

6.Η διάρκεια απόσπασής τους θα είναι αρχικά για δύο έτη. Ο οργανισμός θα καταβάλλει την ημερήσια αποζημίωση, ύψους 122,97 € καθώς και μηνιαία αποζημίωση 579,68 € ή 693,88 €, ανάλογα με την έδρα της υπηρεσίας του, από τον Οργανισμό της FRONTEX.

7.Η διαβίβαση των αιτήσεων των υποψηφίων προς τον Οργανισμό θα γίνει από την Υπηρεσία μας μεσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., με βάση τις εκθέσεις ικανότητος που θα συνταχθούν από τους αρμόδιους για την σύνταξη αυτών προϊσταμένων τους, μαζί με τις σχετικές προτάσεις τους, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά που θα συγκεντρωθούν για τον σκοπό αυτό.

8.Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε ενυπογράφως το προσωπικό των Υπηρεσιών σας, που συγκεντρώνει τα προαναφερόμενα προσόντα για την πλήρωση των θέσεων και όσοι επιθυμούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση της FRONTEX, μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα από την προκήρυξη έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, ή των αναγκαίων πιστοποιητικών για τις ξένες γλώσσες ή εκπαιδεύσεις που επικαλούνται.

9.Οι υποψήφιοι πρέπει, επίσης, να υποβάλουν μόνο την αίτησή τους ενυπόγραφη και σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματός μας registry@ipcd.gr.

10.Για κάθε υποψήφιο να συνταχθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενό του πρόταση καταλληλότητας, όσον αφορά τη συνδρομή στο πρόσωπό του, των προαναφερόμενων προσόντων, η οποία μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά να διαβιβαστούν στην Υπηρεσία μας μέσω των οικείων Διευθύνσεων, με PoL το αργότερο μέχρι την 06/12/2015. Οι αιτήσεις που θα διαβιβασθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

11.Με ευθύνη διοικητών ή προϊσταμένων, κατά περίπτωση, αναφερθούν, μόνο σε θετική περίπτωση, στοιχεία ενδιαφερομένων που κατέχουν τα προαναφερόμενα προσόντα.

12.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων της FRONTEX και ειδικά για τις αρμοδιότητες, δεξιότητες και περιγραφές καθηκόντων της θέσης, καθώς και για τη χορήγηση υποδειγμάτων αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση της FRONTEX στο διαδίκτυο, frontex.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου