ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013

Διαθεσιμότητα δημοσίων υπαλλήλων - πέντε κατηγορίες σώζονται

Με επείγουσα εγκύκλιο προς τιςυπηρεσίες και τουςοργανισμούς του Δημοσίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προσδιορίζει τις κατηγορίες τωνυπαλλήλων που εξαιρούνται από τηδιαθεσιμότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου πιέζει για να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες αξιολόγησης.


Πέντε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων διασώζονται από τη διαθεσιμότητα με κριτήρια που καθορίζει διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με το «Έθνος», με βάση την εγκύκλιο εξαιρούνται: οι υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και πολύτεκνοι, όσοι φροντίζουν εξαρτώμενα μέλη στην οικογένειά τους με αναπηρία άνω του 67%, οι μονογονεϊκές οικογένειες και όσοι έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και έχουν χαμηλό εισόδημα. Επίσης εξαιρείται ο ένας σύζυγος στην περίπτωση που και οι δύο είναιδημόσιοι υπάλληλοι.
Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, εν μέσω διαθεσιμότητας, ο υπάλληλος υποβάλλει την παραίτησή του στον φορέα προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Για τους υπαλλήλους με αναπηρία απαιτείται πιστοποιητικό σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
Για τους πολύτεκνους: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο ή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων. Αν υπάρχει παιδί με αναπηρία (άνω του 67% και ανεξαρτήτως ηλικίας), απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα, όπως επίσης κι αν ένας από τους δυο γονείς είναι στην ίδια κατάσταση.
Σε περίπτωση στρατιωτικής θητείας παιδιού, χρειάζεται βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για τους μαθητές ή τους σπουδαστές, βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής.
- Χρειάζεται επίσης αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, λόγω χηρείας ή διαζυγίου, είτε ο υπάλληλος έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια παιδιού και εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, απαιτούνται:
- Πιστοποιητικό του δήμου που θα προκύπτει πως έχει τουλάχιστον ένα παιδί ανήλικο έως 25 ετών. Αν το παιδί σπουδάζει, χρειάζεται βεβαίωση.
Για την απόδειξη γονικής μέριμνας, δικαιολογητικό από την δημόσια αρχή ενώ για το διαζύγιο απαιτείται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα.
Αν δυο σύζυγοι εργάζονται στο Δημόσιο, ο ένας θα εξαιρεθεί. Αλλά για να διαπιστωθεί αυτό χρειάζεται:
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο.
- Βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζεται ο σύζυγος που να αναφέρει ότι τίθεται σε διαθεσιμότητα.
Για να διαπιστωθεί πως ο υπάλληλος έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης και ζει στο ίδιο σπίτι με το άτομο που έχει υπό την επιμέλειά του, το οποίο έχει ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000€, πρέπει να προσκομίσει:
- Εκκαθαριστικό της ΔΟΥ ή αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που θα αποδεικνύει πως ζει με το παιδί και ότι το εισόδημά του, εξαιρούμενων των προνοιακών επιδομάτων, είναι χαμηλότερο των 12.000 ευρώ.
- Αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
Σημειώνεται πως οι δημόσιοι υπάλληλοι διαθέτουν τα εν λόγω κριτήρια και δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην υπηρεσία τους εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση των διαπιστωτικών πράξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου