ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013

Μόνο 500 στη Σχολή Αστυφυλάκων και 80 υποψήφιοι στη Σχολή Αξιωματικών για το 2015-2016..

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθορίστηκε σε πεντακόσιους (500), από τους οποίους ποσοστό 3% (15 θέσεις) προέρχονται από υποψηφίους κατόχους απολυτηρίου Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 (Α' 29) και από κατόχους πτυχίου Β' κύκλου Ημερήσιων Τ.Ε.Ε., πτυχίου ειδικότητας πρώην Ημερησίων Τ.Ε.Λ. και Ημερησίων Ναυτικών Λυκείων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 3748/2009 (Α' 29). 

Οι υπόλοιπες τετρακόσιες ογδόντα πέντε (485) θέσεις θα καλυφθούν:

α. Σε ποσοστό 10%, δηλαδή 48 θέσεις, από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2011, 2012).
β. Σε ποσοστό 3%, δηλαδή 15 θέσεις, από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (Α' 266), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4α' περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001 (Α' 90).
γ. Σε ποσοστό 87%, δηλαδή 422 θέσεις, από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009.

Επίσης, ο αριθμός των ιδιωτών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθορίστηκε σε ογδόντα (80). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή 8 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, προηγούμενων ετών, σε εθνικό επίπεδο και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), συμπεριλαμβανομένων και των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009 που απέκτησαν βεβαίωση πρόσβασης τα δύο προηγούμενα έτη (2011, 2012).

β. Ποσοστό 3%, δηλαδή 2 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες εισαγωγής με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 α' περίπτ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ του Ν. 2909/2001.

γ. Ποσοστό 87%, δηλαδή 70 θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) και από αποφοίτους των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3748/2009.

Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται από κάθε μια απο τις παραπάνω παραγράφους, πλην των υποψηφίων του Ν. 2909/2001 ειδική κατηγορία τέκνων Ελλήνων εξωτερικού κ.λπ., ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους του άρθρου 42 παρ. 2 του Ν. 1481/1984 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 3 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.

Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων (ανδρών - γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α' ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 
(χωρίς νέα εξέταση)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 43
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 4
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 1
ΣΥΝΟΛΟ 48

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 8
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) -
ΣΥΝΟΛΟ 8

Β' ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ν. 2909/2001)
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Με σειρά επιτυχίας 15
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΙΙ. ΣXΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Γ' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 
(με εξετάσεις)

Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 364
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 42
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 16
ΣΥΝΟΛΟ 422

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 61
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα 7 πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.)
γ. Ειδική κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών)
ΣΥΝΟΛΟ 70

Δ' ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓ-ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β' ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. κ.λπ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009 ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
α. Με σειρά επιτυχίας 14
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 1
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] -

ΣΥΝΟΛΟ 15

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου