ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 4 Απριλίου 2014

Προκήρυξη θέσεων για διδακτικό προσωπικό στην ΕΛ.ΑΣ.

Ανακοίνωση για τις αναγκαίες θέσεις σε διδακτικό προσωπικό (τακτικό - αναπληρωματικό), επιστημονικό και αστυνομικό, που θα διορισθεί για να διδάξει στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας σε Αθήνα και Βέροια, στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, τα παρακάτω αναγραφόμενα γνωστικά αντικείμενα, με αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα: α. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (ΚΕΦ Α' Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 124/9-2-2007), ήτοι:

• Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

• Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.

• Να μη διώκονται ποινικά

• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα       απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).

• Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

β. Να μην κατέχουν δημόσια θέση και σε περίπτωση που κατέχουν να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1305/1982 και 1256/1982 (περί πολυθεσίας).

γ. Να μην έχουν υπερβεί το 67° έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους. δ. Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν.

ε. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία αστυνομικοί να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τελευταία τρία έτη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή. στ. Οι υποψήφιοι εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

ζ. Οι υποψήφιοι αστυνομικοί εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικοί ή στρατιωτικοί, να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο αντικείμενο που επιθυμούν - αιτούνται να διδάξουν και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα. η. Στους αστυνομικούς περιλαμβάνονται και Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση ενδιαφερομένου (Υπόδειγμα Α').

β. Υπόμνημα - Δήλωση ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων (Υπόδειγμα Β' για ιδιώτες και Δ-1 για αστυνομικούς)

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.

δ. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

ε. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, καθώς και την προϋπηρεσία. στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

ζ. Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4χ4 cm.

η. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, για τους υποψηφίους ιδιώτες (Υπόδειγμα Γ).

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96 για τους υποψηφίους αστυνομικούς εν ενεργεία (Υπόδειγμα Δ' -Π.Δ. 113/2008).

ι. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96 για τους υποψηφίους αστυνομικούς ή στρατιωτικούς εν αποστρατεία (Υπόδειγμα Ε' - Π.Δ. 113/2008).

ια. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους υποψηφίους αξιωματικούς εν αποστρατεία (ε.α.) στο οποίο να εμφανίζεται ότι έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους (Π.Δ. 113/2008).

2. Επισημαίνεται ότι όσοι υποβάλλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

3. Συγγραφικό έργο των ενδιαφερομένων, όπως μελέτες, βιβλία κ.λπ., συναφή με την ειδικότητά τους, να συνυποβάλλεται με τα δικαιολογητικά τους καθώς και αντίτυπο των εργασιών τους.

4. Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι για την επιλογή των ενδιαφερομένων που δεν προέρχονται από αστυνομικούς θα ληφθεί υπόψη η ιδιότητά τους (Μέλη ΔΕΠ, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.), η κατοχή διπλώματος (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού ή διδακτορικού), η διδακτική ικανότητα και πείρα, καθώς και η εν γένει εμπειρία τους στο αντικείμενο.

5. Για τους εν ενεργεία αστυνομικούς θα ληφθεί επίσης υπόψη η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, η ευδόκιμη αποφοίτησή τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών ή τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, η υπηρεσιακή τους εμπειρία, καθώς και η συγγραφή εργασιών σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οί ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε Αϋήνα και Βέροια τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά από 09-04-2014 έωα 30-04-2014. Μετά την 30-04-2014 δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στην Αθήνα (Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71 - Αχαρνές Αττικής) και Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (Πανόραμα Βέροιας Τ.Κ.59 100 Βέροια Ημαθίας), αντίστοιχα για κάθε Σχολή, ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00' έως 13:00'.

3. Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (τηλ. 210 2424309-312 και φαξ. 210 2402476) και από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας στη Βέροια (τηλ. 23310 34310, 34320, 34322, 34323, 34330 και φαξ. 23310 64852, 20437). 4. Η παρούσα θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στη διεύθυνση www.yptp.gr και στην http://diavgeia.gov.gr.

Πηγή : astynomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου