ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Τροποποιήσεις στο πλαίσιο αξιολόγησης και κρίσεων στην Ελληνική Αστυνομία

Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2016  που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 8/Α/22-1-2016, επέφερε αλλαγές στο σύστημα κρίσεων και αξιολογήσεων των αστυνομικών.


Συγκεκριμένα :

- Το έτος αξιολόγησης θα αρχίζει πλέον την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Νοεμβρίου του επόμενου έτους. Παλαιότερα το έτος αξιολόγησης άρχιζε την 21η Ιανουαρίου κάθε έτους και έληγε την 20η Ιανουαρίου του επομένου έτους.

- Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα συντάσσονται τακτικά το α' δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου και υποβάλλονται αμέσως από τους συντάκτες στους γνωματεύοντες, οι οποίοι υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές ανυπερθέτως εντός του β' δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού, αντί του γ΄ δεκαημέρου του μηνός Ιανουαρίου που ίσχυε παλαιότερα. Στις έκτακτες κρίσεις δεν επέρχονται αλλαγές.

- Οι αξιωματικοί θα κρίνονται τακτικώς κατά το χρονικό διάστημα από 21 Ιανουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους . Παλαιότερα οι τακτικές κρίσεις γίνονταν το μήνα Μάρτιο κάθε έτους.

- Οι πίνακες των κρινόμενων αξιωματικών θα πρέπει να καταρτίζονται  το β΄ δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, αντί του τρίτου 10ήμερου του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους που ίσχυε παλαιότερα.

- Τα συμβούλια κρίσεων θα συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσα στο α' δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αντί του β΄10ήμερου που ίσχυε.

- Οι τακτικές κρίσεις θα αρχίζουν από το βαθμό του Αντιστρατήγου και συνεχίζονται διαδοχικά στους λοιπούς βαθμούς προς τη βάση της ιεραρχίας, από τα αρμόδια συμβούλια, ανασυγκροτούμενα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αφού δημοσιευθούν κάθε φορά τα εκδιδόμενα σε εκτέλεση των πινάκων των συμβουλίων Προεδρικά διατάγματα για τους αξιωματικούς του ανωτέρου βαθμού, με εξαίρεση τις κρίσεις των αξιωματικών από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και κάτω, για τις οποίες δεν είναι απαραίτητο να τηρηθεί η διαδικασία της δημοσίευσης των εκδιδομένων σε εκτέλεση των πινάκων των συμβουλίων Προεδρικών διαταγμάτων.

- Οι εργασίες των συμβουλίων θα περατώνονται μέχρι την 20η Φεβρουαρίου, παράταση δε αυτών μέχρι ένα μήνα είναι δυνατή, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ύστερα από πρόταση του Αρχηγού.

- Οι ανωτέρω αλλαγές επέφεραν επίσης και αλλαγές στον κώδικα μεταθέσεων των αστυνομικών και πλέον , οι ανώτατοι και οι ανώτεροι Αξιωματικοί θα δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 1 μέχρι και 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους αντί του α΄15/νθημέρου που ίσχυε παλαιότερα. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να περιέρχονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού το αργότερο μέχρι 30 Δεκεμβρίου.

Μεταβατικές διατάξεις

Ειδικά για τις αξιολογήσεις του έτους 2015,

- Οι ανώτατοι Αξιωματικοί, Αστυνομικοί Διευθυντές και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, οι οποίοι προήχθησαν στο βαθμό τους στο πλαίσιο των τακτικών κρίσεων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, κρίνονται και προάγονται εφόσον συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό τους μέχρι τέλος Απριλίου του έτους διενέργειας των τακτικών κρίσεων.

- Το έτος αξιολόγησης για το 2015 αρχίζει την 21η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Οι εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2015 συντάσσονται και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του  Προεδρικού διατάγματος 4/2016 ΦΕΚ 8/Α/22-1-2016. Το έτος αξιολόγησης για το 2016 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου του ιδίου έτους.

- Η συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεων και η κατάρτιση του πίνακα κρινόμενων Αξιωματικών για το έτος 2016, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, θα πραγματοποιηθούν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

- Οι ανώτατοι και οι ανώτεροι Αξιωματικοί, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων έτους 2016, δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του του  Προεδρικού διατάγματος 4/2016 ΦΕΚ 8/Α/22-1-2016. Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονται άμεσα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού.

Σχετικά

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου