ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

Νέα διαταγή για την επικαιροποίηση στοιχείων απογραφής αστυνομικού προσωπικού

Αναδημιεύουμε το παρακάτω ενημέρωτικό κείμενο από την ιστοσελίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας eaynh.gr.Εστάλη μέσω POL, η κατωτέρω διαταγή στις υπηρεσίες μας.

 Θέμα: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

1.-Σε συνέχεια ανωτέρω (β) διαταγής και σε εκτέλεση των (α), (γ), (ε) και (στ) σχετικών, παρακαλούμε όπως οι Γραμματείς των Υπηρεσιών σας , οι οποίοι έχουν οριστεί ως Διαχειριστές της εν θέματι εφαρμογής, να προβούν στη συμπλήρωση των νέων πεδίων (Κατηγορία Προσωπικού, Τρόπος Διορισμού, Φ.Ε.Κ. Διορισμού, Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα, Μισθολόγιο, Μισθολογικό Κλιμάκιο) και την επικαιροποίηση των λοιπών καταχωρημένων στοιχείων του προσωπικού σας.

2.-Κάθε Γραμματέας - Διαχειριστής είναι υπόχρεος για το προσωπικό που ανήκει οργανικά στην Υπηρεσία του.

3.-Για τη συμπλήρωση των νέων πεδίων υπηρεσιακής κατάστασης και του πεδίου "Αριθμός παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη" διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

α. Αριθμός παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη

- Στο πεδίο αυτό καταχωρείται ο αριθμός των παιδιών που ασφαλίζονται ως προστατευόμενα μέλη του υπαλλήλου.

- Για τη συμπλήρωση του πεδίου θα υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από το προσωπικό σας και θα καταχωρηθεί ο δηλούμενος αριθμός.

β. Κατηγορία Προσωπικού

- Έχει συμπληρωθεί με την επιλογή "ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ".

γ. Τρόπος Διορισμού

- Για το προσωπικό που κατά την κατάταξή του εισήχθη σε Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (οι Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων - οι Σχολές Χωροφυλάκων, Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην Σώματος της Χωροφυλακής και οι αντίστοιχες του πρώην Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων) θα συμπληρώνεται το πεδίο με την επιλογή "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ".

- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις θα συμπληρώνεται το πεδίο με την επιλογή "ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΣΕΠ".

δ. Φ.Ε.Κ. Διορισμού

- Τα στοιχεία του Φ.Ε.Κ. θα αντλούνται από την εφαρμογή "Διαχείριση Αστυνομικού Προσωπικού" καρτέλα "Συμπληρωματικά στοιχεία" του Police on line.

- Για την επιλογή του Φ.Ε.Κ. να ληφθούν υπόψη τα αναγραφόμενα στην (ε) διαταγή.

ε. Αναγνωρισμένη προϋπηρεσία

- Καταχωρείται ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πριν την ημερομηνία που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο Ημερομηνία Πρόσληψης/Μετάταξης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι αποτυπώνεται όλος ο χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας του υπαλλήλου.

- Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας πριν την ημερομηνία κατάταξης στην Ελληνική Αστυνομία.

στ. Προϋπηρεσία στον Ιδιωτικό Τομέα

- Το πεδίο αυτό δεν συμπληρώνεται, καθόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4024/2011 Προεδρικό Διάταγμα, βάσει του οποίου δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή στο δημόσιο.

ζ. Μισθολόγιο

- Έχει συμπληρωθεί από αρμόδιες προϊστάμενες Υπηρεσίες.

η. Μισθολογικό Κλιμάκιο

- Έχει συμπληρωθεί από αρμόδιες προϊστάμενες Υπηρεσίες.

4.-Όσον αφορά την επικαιροποίηση των λοιπών στοιχείων, ισχύουν οι προγενέστερα εκδοθείσες για την Απογραφή του προσωπικού διαταγές και επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν από τα ατομικά έγγραφα του προσωπικού.

5.-Με την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη συμπλήρωση των νέων πεδίων, να ενημερώσετε ενυπόγραφα το προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Υπηρεσίες σας, προκειμένου αυτό να εισέλθει στη εν λόγω εφαρμογή, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή "Taxisnet" και να προβεί στον έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν λανθασμένη ή ελλιπής καταχώρηση των στοιχείων τους, να υποβάλουν εγγράφως σχετικό αίτημα προς τους Γραμματείς των
Υπηρεσιών σας.

- Επίσης , να επισημανθεί ενυπόγραφα στο προσωπικό σας ότι, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικαιροποίησης των στοιχείων του, οφείλουν να αναφέρουν εγγράφως κάθε μεταβολή των στοιχείων του, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τίθενται από τις ισχύουσας διατάξεις που αφορούν στο προσωπικό του Σώματος.

6.-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ολοκλήρωσης της διαδικασίας (επικαιροποίηση στοιχείων, συμπλήρωση νέων πεδίων, έλεγχος στοιχείων από το προσωπικό και πραγματοποίηση σχετικών μεταβολών) μέχρι την 15-12-2015.

Σημειώνεται, οι συνάδελφοι να προσέλθουν στις γραμματείες των Υπηρεσιών τους, ώστε να υποβάλουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους από κοινού, με τους γραμματείς τους, μέχρι την 10-12-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου