ΕΙΚΟΝΕΣ

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

Τι θα γίνει με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις εάν προκηρυχτούν εκλογές; Ενημέρωση από τη ΣΚΑΥ

Αναπαράγουμε από την ιστοσελίδα της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Σ.Κ.Α.Υ.) το παρακάτω κείμενο το οποίο αποσαφηνίζει  τι θα γίνει με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις σε περίπτωση που προκηρυχτούν εκλογές;

Η Σ.Κ.Α.Υ. ως ενεργός συνδικαλιστικός φορέας δέχτηκε πάρα πολλά ερωτήματα, εγγράφως με e-mail και με ερωτήματα στο forum της, αλλά και προφορικά, σχετικά με τις ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ στον Έβρο και τη διαδικασία μετακινήσεων με Φύλλο Πορείας, εάν προκηρυχτούν εκλογές.

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του άρθρου 24 του Π.Δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων) ΜΟΝΟ οι μεταθέσεις «παγώνουν», δηλαδή δεν αποφασίζονται και δεν εκτελούνται, ενώ οι ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ και η διαδικασία χορήγησης Φ.Π. δεν έχει κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με τις άλλες διατάξεις του Π.Δ. 100/2003.

Σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλή επιστροφή στους συναδέλφους που θα έρθουν από τον Έβρο και καλή αναχώρηση και διαμονή σε όλους τους μετακινούμενους από όλες τις περιοχές, καθώς και στους 40 συναδέλφους της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες του Έβρου για το επόμενο τρίμηνο.

Π.Δ. 100/2003 «Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινήσεις αστυνοµικού προσωπικού»

Άρθρο 24
Απαγόρευση και αναστολή διαταχθεισών µεταθέσεων

1. Απαγορεύεται η έκδοση διαταγών µεταθέσεων και αναστέλλεται η πραγµατοποίηση εκκρεµουσών µεταθέσεων στις εξής περιπτώσεις:

α. Από την προκήρυξη των εκλογών (Ευρωεκλογές -Βουλευτικές – Νοµαρχιακές – ∆ηµοτικές) και µέχρι την πέµπτη ηµέρα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

β. Από την 20η ∆εκεµβρίου µέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαίων µέχρι την Κυριακή του Θωµά εκτός κι αν οι ενδιαφερόµενοι δεν αντιτίθενται στην πραγµατοποίηση της µετακίνησης.

Με απόφαση του Αρχηγού δύναται οι διαταχθείσες τακτικές µεταθέσεις να αναστέλλονται εν όλω ή εν µέρει για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) µήνα από την τελευταία ηµέρα πραγµατοποίησης αυτών για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται η αναστολή αυτή να παρατείνεται µέχρι δύο (2) µήνες επιπλέον, στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος αναστολής θεωρείται ως χρόνος απόσπασης µε δαπάνες δηµοσίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λογίζεται ότι οι µεταθέσεις πραγµατοποιήθηκαν την 31/08.

2. Στις περιπτώσεις της προηγουµένης παραγράφου που χορηγείται Φύλλο Πορείας, ο µετατιθέµενος δεν υποχρεούται στην παραλαβή του.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 εδάφιο ιε” του παρόντος.

Πηγή : skaythess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου