ΕΙΚΟΝΕΣ

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

Ενημέρωση για τις άδειες σε περίπτωση εκλογών, του Λάζαρου Μαχαιρίδη

Επειδή υπάρχει εύλογη ανησυχία από μεγάλο αριθμό συναδέλφων, εξαιτίας των πιθανών πολιτικών εξελίξεων για το θέμα που αφορά το τί ακριβώς προβλέπεται με τις άδειες του προσωπικού σε περίπτωση προκήρυξης βουλευτικών εκλογών, προς ενημέρωση όλων σας και επίλυση κάθε απορίας για το εν λόγω ζήτημα δείτε ακριβώς τι προβλέπει το άρθρο 12 του Π.Δ.27/86.


<< “ Άρθρο 12 του Π.Δ. 27/86 “
Αναστολή, περιορισµός και ανάκληση αδειών

1. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, µπορεί, µε πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, να αναστέλλει τη χορήγηση των αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί.

2. ∆εν χορηγούνται άδειες, εκτός των αναρρωτικών, των αδειών κύησης και λοχείας και των ειδικών αδειών εξετάσεων, κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών και για όσο χρόνο ορίζεται από την Εκλογική Νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή οι άδειες που διανύονται, εκτός των αναρρωτικών, αδειών κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικών για την αλλοδαπή και ειδικών αδειών εξετάσεων, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα και οι αδειούχοι υποχρεούνται να επανέλθουν, χωρίς υπαίτια βραδύτητα στην Υπηρεσία τους. Σ” εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστηµα της προεκλογικής περιόδου άδεια από τον Αρχηγό του Σώµατος, εκτός αν το θέµα αυτό ρυθµίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.

3. Όλες οι χορηγούµενες άδειες καταχωρούνται στα ατοµικά βιβλιάρια του Προσωπικού, πλην των κανονικών µε πλήρεις αποδοχές και των βραχειών. >>

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω άρθρου πέραν του ότι δε χορηγούνται άδειες την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών πλήν των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται, επίσης όσες άδειες διανύονται ήδη, ανακαλούνται αυτεπάγγελτα!
Το ζητούμενο όλων λοιπόν είναι, αν και πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος με βάσει τα όσα προβλέπει και η εκλογική νομόθεσία, ώστε να ισχύσουν τα παραπάνω… Για οποιαδήποτε άλλη απορία περί του θέματος και μεγαλύτερη ανάλυση, μπορείτε να λάβετε απαντήσεις στο “forum” της ιστοσελίδας της Σ.Κ.Α.Υ.
Λάζαρος Μαχαιρίδης
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος της Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου