ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016

Εξετάσεις για τον βαθμό του Αρχιφύλακα - Η προκήρυξη - Οι θέσεις που προβλέπονται

Εξετάσεις, για την προαγωγή διακοσίων πενήντα (250) αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2016.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016), ή

(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [Τ.Ε.Ι.] και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016), ή

(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 30/5/2015, ή

(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2016). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/-ες έχουν γεννηθεί από 01/01/1972 και μεταγενέστερα.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986.

Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι/-ες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 15/7/2016, τα εξής δικαιολογητικά :

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α'». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς εξέταση ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική.

β) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β'», στην οποία οφείλουν να δηλώσουν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Α.Ε.Ι.] ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Τ.Ε.Ι.] και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

γ) Οι υποψήφιοι/-ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.

δ) Οι υποψήφιοι/-ες που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 e-mail: information dep@doatap.gr, Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e-mail: thessaloniki@doatap.gr).
3. Υποχρεώσεις διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις προαγωγικές εξετάσεις. Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται όπως:

α) Ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση, αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, οι οποίοι/-ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην ως άνω παρ. 1 και να τους ανακοινώσουν, με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ'»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις για το βαθμό του αρχιφύλακα, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2, εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμίας.

β) Ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι συμμετοχής στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως την τυχόν βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους.

Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.

-Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (15/7/2016), δεν θα γίνονται δεκτά και ο/η αιτών/-ουσα δεν θα συμμετάσχει στις εν λόγω εξετάσεις. δ) Συντάξουν για κάθε υποψήφιο/-α πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ'»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου (εδαφ. β'της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

- Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αστυφυλάκων (άρθρα36 επόμενα, π.δ. 15/1986].
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον, μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ' άρθρο 15 του π.δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ' αυτές.

Οι αρνητικές προτάσεις πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις και τα οποία θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων. Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.

ε) Υποβάλουν, (μέσω P.o.L.) το αργότερο μέχρι 29/7/2016, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διευθύνσεων, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις

ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του Α' και Β' μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις. Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν κατατεθούν από υποψηφίους, για τους οποίους δεν είναι οι ίδιοι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

στ) Διενεργήσουν έλεγχο επί του συνόλου των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων στις Υπηρεσίες τους (άρθρο 28 του ν. 4305/2014). Αποτελέσματα του ελέγχου να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ' αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

Οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται, όπως:

α) Μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο. - Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών ή και ποινικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 19/8/2016, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «Ε'»):

(i) Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ξένες γλώσσες (υπόδειγμα «ΣΤ'» ).

(ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Ζ'»).

(iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Η'») - Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις συμμετοχής, πτυχία ή διπλώματα, θετικές προτάσεις ικανότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.

(iv) Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων περιπτώσεων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 20/8/2016, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα έτους 2016», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές P.o.L.» (Police on Line), μόνο τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ.

Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται στο Διοικητή ή στο Γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι, μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α./Τμήμα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και Pol. 1031220 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

γ) Αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν υποψήφιοι.

δ) Αναφέρουν άμεσα, μέσω P.o.L, τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων/Α.Ε.Α., κοινοποιώντας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στην Αθήνα και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στη Βέροια. Επισημαίνεται ότι ανακλήσεις αιτήσεων υποψηφίων θα γίνονται δεκτές, το αργότερο μέχρι την 14/10/2016 και για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι/¬ες αστυνομικοί να ενημερωθούν ενυπογράφως.

Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν. ε) Αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α. συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του ελέγχου επί του συνόλου των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες.

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων. α) Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, από 05/11/2016 έως και 07/11/2016 στην Αθήνα και στη Βέροια, με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

β) Επισημαίνεται ότι, στη Βέροια θα διαγωνισθούν όλοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, που υπηρετούν στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης και όσοι/-ες επιθυμούν, από όσους υπηρετούν στην Περιφέρεια της Ηπείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευκάδας και Λήμνου. Κατόπιν τούτου, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες, των οποίων οι υποψήφιοι/-ες έχουν δικαίωμα επιλογής του τόπου εξετάσεων, να σημειώσουν στην κατάσταση που θα υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. (υπόδειγμα «ΣΤ'») και στην ειδική στήλη «ΤΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», την ένδειξη ΑΘΗΝΑ ή ΒΕΡΟΙΑ, ανάλογα με την επιθυμία του/της υποψηφίου.

6. Εξεταστέα μαθήματα - Θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :

(i) Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία - πρακτική άσκηση].

(iii) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο [θεωρία - πρακτική άσκηση].

(iv) Αστυνομικό Δίκαιο (Οργανισμός και Κανονισμοί της Ελληνικής Αστυνομίας).

(V) Ξένες γλώσσες: Αγγλική, γαλλική, γερμανική, και ιταλική (προαιρετικά).

β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους. (άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 82/2006).

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις, τις οποίες οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στα μαθήματα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου, το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται στη δεκαβάθμια κλίμακα από μηδέν [0] έως δέκα [10]. Το άθροισμα των δύο βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (άρθρο 7παρ. 7του π.δ. 82/2006).
ε) Η εξεταστέα ύλη κατά μάθημα καθορίζεται ως ακολούθως :

(i) . Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος). Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο.

Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.

(ii) . Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: Από το Γενικό Μέρος:

- Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).

- Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

- Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 18).

- Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

- Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 32).

- Απόπειρα και συμμετοχή (άρθρα 42 έως και 48).

- Κύριες ποινές (άρθρα 51, 52, 53 και 55).

- Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά ( άρθρο 81 Α)

- Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 115).

- Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

- Ειδικές διατάξεις για ανήλικους (άρθρα 121,126 και 127). Από το Ειδικό Μέρος:

- Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182).

- Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 186).

- Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 213).

- Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).

- Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 232).

- Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235, 236,237Α, 239, 241, 242, 243, 257, 258 και 259).

- Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264, 265, 266, 267, 270, 271 και 272).

- Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 303, 306 και 307).

- Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α).

- Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334).

- Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 339, 342 έως και 345, 348 έως και 351 και 353).

- Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361, 361Α, 361Β, 362, 363 και 368). - Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380, 381, 382).

- Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385, 386, 386Α, 390, 392 και 394).

- Ικανοποίηση του παθόντος ( άρθρο 406 Α)

- Επαιτεία (άρθρο 407). (iii). Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:

- Άσκηση της ποινικής δίωξης (άρθρο 27).

- Ανακριτικοί υπάλληλοι (άρθρα 33 και 34).

- Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36, 37, 40 έως και 45Β').

- Έγκληση (άρθρα 46 έως και 52).

- Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 και 73).

- Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107 και 108).

- Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).

- Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165) - Προθεσμίες (άρθρα 166, 168 και 169).

- Οι αποδείξεις. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).

- Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).

- Πραγματογνώμονες (άρθρα 183, 184, 185, 188 και 189).

- Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226 και 227). - Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 236). - Ανάκριση. Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242). - Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).

- Κυρία ανάκριση (άρθρα 246 και 247).

- Ανακριτικές πράξεις (άρθρα 251 και 252). - Έρευνες (άρθρα 253,253Α, 253Β, έως και 257).

- Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 272).

- Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 281).

- Σύλληψη για πταίσμα (άρθρο 409).

- Άμεση εισαγωγή σε δίκη ή βεβαίωση της ταυτότητας (άρθρο 410).

- Χρόνος και τόπος των συνεδριάσεων του πταισματοδικείου (άρθρο 411).

- Πρόσκληση των μαρτύρων. Ανακοίνωση της κατηγορίας (άρθρο 412).

- Παραπομπή στην κοινή διαδικασία (άρθρο 413).

- Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση. Διαδικασία (άρθρο 414).

- Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρα 417 και 418). - Κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρο 419).

- Κλήτευση των συναιτίων (άρθρο 420).

- Κλήτευση μαρτύρων (άρθρο 421).


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου