ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

Προκήρυξη κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών

Προκηρυξη για κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή καθ' υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2016 - 2017.


1.    Προϋποθέσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2016. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και μεταγενέστερα.

β) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι, προς υγειονομική εξέταση θα παραπεμφθούν στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή μόνο όσοι από τους επιτυχόντες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

2.    Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 4/3/2016 τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α'».  

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

γ) Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο πτυχίο, να υποβάλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, απλή δήλωση σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β'» και στη συνέχεια να υποβάλουν το πτυχίο τους στις Υπηρεσίες τους, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, ήτοι μέχρι την 13/5/2016.

δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.

ε) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης -Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ( Αγίου Κωνσταντίνου 54 /Αθήνα, τηλ.: 210-5281000, e-mail: information dep@doatap.gr, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο/ Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371-3, e-mail: thessaloniki@doatap.gr ).

3. Υποχρεώσεις     Διοικητών     Υπηρεσιών     που     δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

α) Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται, να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσης, τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ'»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσης), εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμία.

β) Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσης και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.

- Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (4/3/2016), δεν θα γίνονται δεκτά, ως εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο αιτών δεν θα συμμετέχει στις εν λόγω εξετάσεις.

δ) Να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο επί των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων στις Υπηρεσίες τους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% εξ' αυτών, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Αποτελέσματα του ελέγχου να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

ε) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ'»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου (παρ. 1β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων (π.δ. 15/1986).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ' άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται μεν δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτές.

στ) Οι αρνητικές προτάσεις να είναι εμπεριστατωμένες, πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης σε βάρος του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.

ζ) Να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 11/03/2016, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του Α' και Β' μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.

η) Για τους υποψηφίους που θα καταθέσουν τίτλους σπουδών μεταγενέστερα ήτοι μέχρι και την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, να υποβάλουν (μέσω P.o.L.) τις βεβαιώσεις σπουδών στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

θ) Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν τους κατατεθούν και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ' αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωσή τους, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Να υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 18/03/2016, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «Ε'»), καθώς και φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους με συνημμένη την πράξη ισοτιμίας, όπου απαιτείται:

i)    Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (υπόδειγμα «ΣΤ'»).

ii)    Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Ζ'»).

iii)    Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα Η').

• Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ, (αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας) ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.

iv)    Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 19/3/2016, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Α.Ε.Α. 2016», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές P.o.L», μόνο τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ.

Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές αυτής να απευθύνονται στο διοικητή ή στο γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α/Τμήμα Κατωτέρου Αστυνομικού Προσωπικού/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και pol. 1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι. δ) Να αναφέρουν άμεσα τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις,  στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων  Πόρων/Α.Ε.Α.,   με  κοινοποίηση   στη  Σχολή  Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν. ε) Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α., κοινοποιώντας και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α., συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του δειγματοληπτικού ελέγχου που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 και στην υπ' αριθ. 1690/14/2089524 από 05/12/2014 διαταγή.

5.    Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους υποψήφιους, την 14η και 15η Μαΐου 2016, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101- Αχαρνές Αττικής).

β) Οι εξετάσεις θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.,  σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

6.    Εξεταστέα μαθήματα - θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα :

(i)    Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη θέματος).

(ii)    Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(iii)    Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).

β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους υποψηφίους.

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις τις οποίες οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στο μάθημα του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη. Το θεωρητικό και το πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από το μηδέν (0) έως το δέκα (10). Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (παρ.7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006). ε) Η εξεταστέα ύλη, κατά μάθημα, καθορίζεται ως ακολούθως :

ε) Η εξεταστέα ύλη, κατά μάθημα, καθορίζεται ως ακολούθως :

(i)    Έκθεση Ιδεών (Ανάπτυξη Θέματος). Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.

(ii)    Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο . (α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.


Οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης: Από το Γενικό Μέρος:

-    Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).

-    Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 5 έως και 8).

-    Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

-    Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 19).  

-    Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

-    Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 35).

-    Απόπειρα (άρθρα 42 έως και 44).

-    Συμμετοχή (άρθρα 45 έως και 49).

-    Κύριες ποινές (άρθρα 51 έως και 58).

-    Έγκλημα κατ' εξακολούθηση (άρθρο 98).

-    Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 116).

-    Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

-    Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους (άρθρα 121, 126 και 127).


Πηγή : policenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου