ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

Συνήγορος του Αστυνομικού: Ποιά έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής των αστυνομικών καλύπτει το δημόσιο;

Παραθέτουμε το παρακάτω κειμένο - ενημέρωσης που αναρτήθηκε απο τον Αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. ε.α. κ. Νικόλαο Μπλανη στο "facebook".


1. Είναι γνωστό ότι ο αστυνομικός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, για ενέργειες ή παραλείψεις του, μπορεί να διωχθεί, μερικές φορές ύστερα από σκόπιμη μήνυση κατηγορουμένου, ο οποίος αποσκοπεί στο να τον φέρει σε δύσκολη θέση και να αδυνατίσει την κατηγορία σε βάρος του. Επίσης ο αστυνομικός μπορεί να πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας και επομένως να υπάρχει ανάγκη να παραστεί ενώπιον των Δικαστηρίων ως πολιτικώς ενάγων επιδιώκοντας αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση για τη βλάβη που υπέστη. Τόσο για την υπεράσπισή του, όσο και για την παράσταση πολιτικής αγωγής απαιτούνται έξοδα, στα οποία αφενός δεν μπορεί να ανταποκριθεί και αφετέρου δεν ευθύνεται ο ίδιος, αλλά η Πολιτεία την οποία και εκπροσωπεί.

2. Το πρόβλημα αυτό ήρθαν για πρώτη φορά να επιλύσουν οι διατάξεις του π.δ.281/1993, όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με αυτές του π.δ.15/2007, που τις αντικατέστησαν και αυτές του άρθρου 52Α του ν. 4249/2014, που καθιερώνουν το θεσμό του Συνηγόρου του Αστυνομικού. Έτσι θεσπίζεται αφενός η χορήγηση, υπό προϋποθέσεις, των εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής των αστυνομικών και αφετέρου η δυνατότητα υπεράσπισής του από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Οι διατάξεις λειτουργούν διαζευκτικά και συμπληρωματικά.

3. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των εξόδων στους κατηγορηθέντες ή πολιτικώς ενάγοντες είναι:

α. Για τους κατηγορηθέντες:

(1) Να έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Δεν αφορά δηλαδή υποθέσεις προσωπικές-ιδιωτικές.

(2) Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση αθώωσης ή απαλλαγής ή τελεσίδικο βούλευμα ή πράξη του εισαγγελέα, με τα οποία παύει οριστικά η δίωξη ή τίθεται στο αρχείο η υπόθεση, αντίστοιχα.
β. Για τους πολιτικώς ενάγοντες: 

(1) Να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, από την οποία να προκύπτει ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

(2) Ο δικαιούμενος αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης να έχει ασκήσει πολιτική αγωγή ενώπιον ποινικού ή πολιτικού δικαστηρίου.

4. Για τη δικαιολόγηση των εξόδων υποβάλλονται, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δελτίο παροχής υπηρεσιών του συνηγόρου.

β. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης ή του βουλεύματος ή της πράξης. Εφόσον πρόκειται για πολιτική αγωγή, που έχει ασκηθεί είτε αυτοτελώς, είτε συμπληρωματικώς σε πολιτικό δικαστήριο, απαιτείται και αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου αυτού.

5. Η υπεράσπιση από λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. παρέχεται με απόφαση του Προέδρου του, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και εφόσον:

α. Δεν διαπιστώνεται μετά από Ε.Δ.Ε. η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκεται. 

β. Δεν θα εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.

γ. Η ποινική δίωξη δεν αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της Υπηρεσίας.

6. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να δοθεί προκαταβολή των εξόδων, η οποία όμως σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, επιστρέφεται-αποδίδεται στο δημόσιο.
Νικόλαος Αθ. Μπλάνης
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.
Επίτιμος Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης
και Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών.

Πηγή : policenet.gr Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου