ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015

Τι ισχύει με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις σε περίοδο εκλογών;

Επειδή η περίοδος που διανύουμε εκτός από περίοδος αδειών (για την ισχύουσα νομοθεσία δείτε εδώ) τυγχάνει και περίοδος χορηγήσεων Φύλλων Πορείας για συναδέλφους που μετατίθενται ή αποσπούνται, τα μέλη της ΑΝ.Α.Σ.Α., ενημερώνουμε τι ισχύει και στις δύο περιπτώσεις όταν προκηρύσσονται εκλογές.Βάσει του άρθρου 24 του Π.Δ. 100/2003 (Κώδικας Μεταθέσεων) οι μεταθέσεις των συναδέλφωνα μας δεν πραγματοποιούνται, δηλαδή δεν αποφασίζονται και δεν εκτελούνται, αντίθετα και σύμφωνα με άλλες διατάξεις του ίδιου Π.Δ. οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται κανονικά.

Παραθέτουμε το σχετικό άρθρο του Π.Δ. 100/2003 

«Τοποθετήσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές µετακινήσεις αστυνοµικού προσωπικού»

Άρθρο 24

Απαγόρευση και αναστολή διαταχθεισών µεταθέσεων

1. Απαγορεύεται η έκδοση διαταγών µεταθέσεων και αναστέλλεται η πραγµατοποίηση εκκρεµουσών µεταθέσεων στις εξής περιπτώσεις:

α. Από την προκήρυξη των εκλογών (Ευρωεκλογές -Βουλευτικές – Νοµαρχιακές – ∆ηµοτικές) και µέχρι την πέµπτη ηµέρα από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας.

β. Από την 20η ∆εκεµβρίου µέχρι την 10η Ιανουαρίου και από την Κυριακή των Βαίων µέχρι την Κυριακή του Θωµά εκτός κι αν οι ενδιαφερόµενοι δεν αντιτίθενται στην πραγµατοποίηση της µετακίνησης.

Με απόφαση του Αρχηγού δύναται οι διαταχθείσες τακτικές µεταθέσεις να αναστέλλονται εν όλω ή εν µέρει για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) µήνα από την τελευταία ηµέρα πραγµατοποίησης αυτών για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται η αναστολή αυτή να παρατείνεται µέχρι δύο (2) µήνες επιπλέον, στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος αναστολής θεωρείται ως χρόνος απόσπασης µε δαπάνες δηµοσίου. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις λογίζεται ότι οι µεταθέσεις πραγµατοποιήθηκαν την 31/08.

2. Στις περιπτώσεις της προηγουµένης παραγράφου που χορηγείται Φύλλο Πορείας, ο µετατιθέµενος δεν υποχρεούται στην παραλαβή του.

3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση του άρθρου 17 παράγραφος 1 εδάφιο ιε” του παρόντος.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου