ΕΙΚΟΝΕΣ

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Προκήρυξη εξετάσεων για την προαγωγή στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων

Εξετάσεις, για την προαγωγή 230 αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για την κάλυψη ισάριθμων υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2015.1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις.

α) Δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές εξετάσεις, για το βαθμό του αρχιφύλακα, έχουν οι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(i) Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2015), ή

(ii) Είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος [Τ.Ε.Ι.] και έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη, από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2015), ή

(iii) Έχουν ενταχθεί στο αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3686/2008 και έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης των εξετάσεων, ήτοι οι εντασσόμενοι πριν την 11/5/2014, ή

(iv) Προέρχονται από ειδικούς φρουρούς ή συνοριακούς φύλακες, στους οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους και εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με το βαθμό του υπαρχιφύλακα (δεν απαιτείται χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3686/2008).

β) Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων, (31/12/2015). Επομένως, στις παρούσες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1971 και μεταγενέστερα.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι συγκεντρώνουν στον απαιτούμενο βαθμό τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα, που προβλέπονται στο άρθρο 45 του π.δ. 15/1986.

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις - Δικαιολογητικά: Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι 15/7/2015, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α'». Στην ίδια αίτηση αναφέρουν, επίσης, την επιθυμία τους να διαγωνισθούν σε μία ή περισσότερες από τις προς διαγωνισμό ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική ή ιταλική.

β) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β'», στην οποία οφείλουν να δηλώσουν, σε συντρέχουσα περίπτωση, ότι είναι κάτοχοι πτυχίου Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Α.Ε.Ι.] ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Τ.Ε.Ι.] και θα το καταθέσουν μέχρι την προηγούμενη ημέρα έναρξης των εξετάσεων.

γ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής τους.

δ) Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία ή διπλώματα που χορηγούν τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι., πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, οφείλουν υποχρεωτικά να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 e-mail: information dep@doatap.gr, Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e¬mail: thessaloniki@doatap.gr). 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφοριών - Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα, τηλ.: 210-5281000 e-mail: information dep@doatap.gr, Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο / Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-379371/2 e¬mail: thessaloniki@doatap.gr).

3. Υποχρεώσεις διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις προαγωγικές εξετάσεις.

α) Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους, υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση, αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας και να τους ανακοινώσουν, με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ'»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι από αυτούς επιθυμούν να λάβουν μέρος στις προαγωγικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 2, εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμίας.

β) Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές αξιωματικούς, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομείο, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι συμμετοχής στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως την τυχόν βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους. -Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά, που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (15/7/2015), δεν θα γίνονται δεκτά και ο αιτών δεν θα συμμετέχει στις εν λόγω προαγωγικές εξετάσεις.

δ) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ'»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου (εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ' αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας αστυφυλάκων (άρθρα36 επόμενα, π.δ. 15/1986].

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 82/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι αστυφύλακες, υπαρχιφύλακες και αρχιφύλακες, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας κατ' άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή αργίας του ν. 4093/2012 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, θα γίνεται δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή αργίας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σ' αυτές.

ε) Οι αρνητικές προτάσεις πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, τα οποία θα τεκμηριώνουν τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων. Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικής ευθύνης, κατά του συντάκτη της πρότασης ικανότητας.

στ) Να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι 28/7/2015, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διευθύνσεων, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο του Α' και Β' μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.

ζ) Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν θα τους κατατεθούν από υποψηφίους, για τους οποίους δεν είναι οι ίδιοι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

η) Να διενεργήσουν δειγματοληπτικό έλεγχο επί των κατατιθέμενων φωτοαντιγράφων πτυχίων στις Υπηρεσίες τους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% εξ' αυτών, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. Αποτελέσματα του ελέγχου να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ' αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση σφαλμάτων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο. - Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή για τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα έχουν διαπιστωθεί παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών, αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών ή και ποινικών υποθέσεων, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία και άσκοπη αλληλογραφία.

β) Να υποβάλουν στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 19/8/2015, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, με αλφαβητική σειρά (υπόδειγμα «Ε'»):

(i) Των υποψήφιων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, με ανάλογη ένδειξη για όσους δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξετασθούν σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες ξένες γλώσσες (υπόδειγμα «ΣΤ'» ).

(ii) Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Ζ'»).

(iii) Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Η'»)
Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ (αιτήσεις συμμετοχής, πτυχία ή διπλώματα, θετικές προτάσεις ικανότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.

(iv) Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii), να καταχωρίσουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 20/8/2015, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων, που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα έτους 2015», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές Pol» (Police on line), μόνο τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ.
Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται στο Διοικητή ή στο Γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι, μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριστές των καταχωρίσεων, να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α./Τμήμα 2ο/Γραφείο 2ο και στα τηλέφωνα 210-6977370, 210-6922170 και Pol. 1031220 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν υποψήφιοι. δ) Να αναφέρουν άμεσα, μέσω PoL, τις τυχόν ανακλήσεις αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στην Αθήνα και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας για όσους υποψηφίους διαγωνισθούν στη Βέροια.

Πηγή : policenet.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου