ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

Η νέα ρύθμιση για το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Αρ. Πρωτ.: 201/1/32ζ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε συνέχεια της χθεσινής μας ανακοίνωσης (αρ. πρωτ. 201/1/32στ) για την ψήφιση κατά πλειοψηφία από το Β' Θερινό Τμήμα της Βουλής του επίμαχου άρθρου 221 (τελική αρίθμηση 220) για τα ασφαλιστικά μας ταμεία, σας γνωστοποιούμε το τελικό κείμενο αυτού, έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε.

«1. Από την 1.1.2015 οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) και διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Στην παρ. 3 του όρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α' 41), ό¬πως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις δ' και ε' αναριθμουμένων των περιπτώσεων δ', ε', στ' και ζ' σε στ', ζ', η' και θ' αντίστοιχα, ως εξής:

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προ¬τείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματεί¬ας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προ¬τείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Ε¬πικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνο¬μίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις περιπτώσεις β, γ, δ' και ε' όπως αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α' 41), ό¬πως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ' και ζ'. Οι το¬μείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του, Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) δύνανται, μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώ-σεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνη¬ση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδί¬καια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπο-χρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α* 160), μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου».

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοι¬νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του καθ' ύλην αρ¬μόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μέχρι την 31.10.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Ανα¬λογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι από τις οποίες θα προκύπτει συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ετησίων ελλειμμά¬των σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, για το Μετοχι¬κό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), τους ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ε¬φαρμογή τους. Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρ¬μόζει την προσαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα τα¬μεία. Μέχρι την 30ή Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με την κοινή υπουρ¬γική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα¬γράφου και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

3. Από 1.1.2015 σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρ¬νησης και Κεντρικής Διοίκησης ή Δημοσίου ή Κράτους, που χορηγούν εφάπαξ παροχές, όπως αυτοί προσδιορί¬ζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1, περίπτωση β' και περίπτωση στ' του ν. 4270/2014 (Α' 143), συμπεριλαμβανόμενου του Ταμείου Αρωγής Υπαλ¬λήλων Βουλής, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α'50), καθώς και η υ¬πουργική απόφαση Φ.80000/1093/26/12-2-2014 (Β'313), όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικά για τα χορηγούμενα εφάπαξ από τους λογαριασμούς των Ταμείων Στρατού, Α¬εροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Α.Λ.Σ. η υπουργική απόφαση του προηγούμενου ε¬δαφίου ενσωματώνει ρήτρα διασφάλισης του αξιόμαχου των Σωμάτων αυτών μετά από πρόταση του κατά περί¬πτωση αρμοδίου Υπουργού. Η διάταξη του προηγούμε¬νου εδαφίου ισχύει για αιτήσεις καταβολής εφάπαξ που υποβάλλονται από την κατάθεση του παρόντος στη Βου¬λή. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια το αρμόδιο όργανο διοίκησης παύ¬εται εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.

Οι φορείς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα¬γράφου, δύνανται μέχρι 31.12.2014 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογι¬στικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής α¬σφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160).

4. Από την 1.1.2015 τα έσοδα υπέρ φορέων-τομέων ε¬πικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του β.δ. 1049/1949 (Α' 195) και της περίπτωσης 15β της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α' 58), καθώς και από τις διατά¬ξεις του άρθρου 4, παρ. 2 περίπτωση στ' του ν. 663/1977 (Α'215), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 2 περ. στ' του ν. 2145/1993 (Α'88) και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του β. δ. 22/9/1956 (Α'209), καταργού¬νται.

5. Στο τέλος της υποπαραγράφου ΙΑ.2 περίπτωση 3Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85/2014) προ¬στίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Το αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει την προ¬σαρμογή των παροχών που απαιτούνται για να διασφα¬λιστεί ετησίως μηδενικό έλλειμμα στα ταμεία. Μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους το αρμόδιο Δ.Σ. αποφασίζει την εφαρμογή της προσαρμογής για το επόμενο οικονο¬μικό έτος και σε περίπτωση μη εφαρμογής το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται αυτοδικαίως εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έναρξη εκάστου έτους εφαρμογής.»

6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Α¬σφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευ¬τικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυ¬βέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κα¬νονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα τεχνι¬κά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ε¬λεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορί¬ζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, κα¬θώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παρα¬γράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει στα¬θερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυ¬βέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δι¬κών τους πόρων».

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Οι προτάσεις των Ομοσπονδιών μας αγνοήθηκαν από την Κυβέρνηση, δημιουργώντας νέα «τετελεσμένα», τα οποία είναι στο χέρι μας να ανατρέψουμε, όπως ακριβώς συνέβη και με τη διαβόητη δήθεν αναδιοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών, όπου δεν εισακουστήκαμε με αποτέλεσμα η ίδια η πολιτεία να αναγκαστεί να αναιρέσει τον εαυτό της. Όπως έχουμε ήδη τονίσει από χθες, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθόσον ακόμα και η σχετική έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής επισημαίνει την αντισυνταγματικότητα της παραπάνω ρύθμισης.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά επέδειξε αλαζονική συμπεριφορά έναντι των ενστόλων. Προσβάλλοντας την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, έθεσε πάνω από όλα τις απαιτήσεις των «τροϊκανών» για νέα ληστεία των αποθεματικών ενός υγιούς ταμείου, αδιαφορώντας για την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους και τις ασφαλιστικές δομές που εμείς οι ίδιοι κατακτήσαμε με κόπους και θυσίες.

Σε κάθε περίπτωση τελεί υπό έκδοση η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση, η εκπόνηση της οποίας δεν μας αφήνει αδιάφορους και αποτελεί αντικείμενο νέων παρεμβάσεών μας προς την πολιτική ηγεσία. Το «αξιόμαχο», μένει να αποδειχθεί πώς το εννοεί εν τέλει η Κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, βεβιασμένες και αψυχολόγητες ενέργειες, όσον αφορά την ερμηνεία των νέων δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων σε προσωπικό επίπεδο, είναι παρακινδυνευμένες.Πηγη : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου