ΕΙΚΟΝΕΣ

Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

Νέα παρέμβαση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την Δημοτική Αστυνομία.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με  την παρακάτω επιστολή προς τους αρμόδιους Υπουργούς ζητά να ανακληθεί άμεσα η προσωρινή τοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς η προσωρινή τους τοποθέτηση τους στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι πράξη που αντιβαίνει το Σύνταγμα και τους νόμους.


Αθήνα 9 Ιουλίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 800/12/5α

Προς: Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
          κ. Βασίλειο ΚΙΚΙΛΙΑ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
          2) Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
              κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
          3) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
              κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
          4) Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
              Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ
          5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
          6) Αστυνομικές Υπηρεσίες

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη και δυσάρεστη έκπληξη, παρά τις ρητώς και εγκαίρως εκπεφρασμένες αντιρρήσεις μας (υπ' αριθ. 800/12/5 από 04/07/2014 έγγραφό μας), είδαμε να υλοποιείται η εξαγγελθείσα «προσωρινή τοποθέτηση» πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί του ζητήματος αυτού, ρητέα τα ακόλουθα:

1) Η προσωρινή τοποθέτηση των δημοτικών αστυνομικών με την στολή της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας και το σήμα της ΕΛ.ΑΣ. αντί αυτού της Δημοτικής Αστυνομίας, αποτελεί παραποίηση στολής και ευρίσκεται σε ευθεία παράβαση του κανονισμού στολής αστυνομικών, απόφαση 7012/6/103 από 5-7-2009 (ΦΕΚ Β 1426) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 7 του Π.Δ. 538/89, σύμφωνα με το οποίο : «1. Οι αστυνομικοί φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την προβλεπομένη από τις ισχύουσες διατάξεις στολή και με τον καθοριζόμενο από αυτές τρόπο. ...
3. Οι αστυνομικοί μεριμνούν ώστε η εμφάνιση και παράστασή τους να είναι άψογη και σύμφωνη με τις διατάξεις της Υπηρεσίας.»

2) Με την υπουργική απόφαση ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 – 2013//8.1.2013 (ΦΕΚ Β 7/2013) προβλέπεται ότι: «1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η τοποθέτηση των υπαλλήλων που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2 της παρούσας απόφασης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, κεντρική ή περιφερειακή, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα για την κάλυψη προσωρινών αναγκών.

2. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με Ανακοίνωση που μπορεί να απευθύνεται σε οποιονδήποτε από τους φορείς της παραγράφου 1 (δημόσιες υπηρεσίες κεντρικές ή περιφερειακές, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κάθε βαθμού και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα) και που δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και με δημοσίευσή της στον τύπο, γνωστοποιεί στους αποδέκτες της Ανακοίνωσης τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων (κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα) που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους και καλεί τους αποδέκτες της Ανακοίνωσης, εφόσον έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό για την κάλυψη προσωρινών αναγκών, να υποβάλουν σχετικό αίτημα. Οι φορείς προς τους οποίους απευθύνεται η Ανακοίνωση υποβάλλουν τα αιτήματά τους κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα (κύρια ή παρεμφερή) υπαλλήλων στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη δημοσιοποίηση της Ανακοίνωσης στο Διαδίκτυο. Μετά τη συγκέντρωση των αιτημάτων των φορέων, με Πρόσκληση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο και δημοσιεύεται στον τύπο με ταυτόχρονη γνωστοποίηση της ημερομηνίας δημοσιοποίησής της στο Διαδίκτυο, καλούνται οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα και ανήκουν στις κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες (κύριες ή παρεμφερείς) που ζητούνται από τους φορείς να υποβάλουν σχετική Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Διαδίκτυο. Με την Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει τους φορείς στους οποίους επιθυμεί να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα και συνυποβάλλει και κάθε δικαιολογητικό απαραίτητο για την αξιολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως όταν δεν περιλαμβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό του φάκελο. Οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες δηλώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τα δικαιολογητικά που τυχόν τις συνοδεύουν υποβάλλονται στο φορέα προέλευσης κάθε υπαλλήλου.

3. Οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης συντάσσουν σε ψηφιακή μορφή πίνακες συνδρομής κριτηρίων για το σύνολο των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού. Οι πίνακες συντάσσονται και διαβιβάζονται ψηφιακά στο ΑΣΕΠ εντός της δεκαήμερης προθεσμίας της παραγράφου 2.

4. Εάν οι υπηρεσίες προσωπικού των φορέων προέλευσης δεν υποβάλουν τους πίνακες στην ανωτέρω προθεσμία, αλλά τα στοιχεία των υπαλλήλων που μπορεί να τοποθετηθούν για την κάλυψη προσωρινών αναγκών προκύπτουν από άλλα επίσημα υπηρεσιακά στοιχεία, όπως ιδίως τα στοιχεία της απογραφής των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, οι πίνακες συνδρομής κριτηρίων συντάσσονται με ευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην τελευταία περίπτωση οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου μέσω του τύπου.

5. Το ΑΣΕΠ, κατ' αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καταχωρίζει τη βαθμολογία με βάση τους Πίνακες συνδρομής κριτηρίων και ακολούθως εκδίδει ενιαίο Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης των υπαλλήλων, με τον οποίο προσδιορίζονται και οι θέσεις των φορέων υποδοχής που πρόκειται να καλυφθούν από κάθε υπάλληλο ανάλογα με την ειδικότητά του, κύρια ή παρεμφερή, την κατάταξή του στον πίνακα και τη δηλωθείσα προτίμησή του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο γενικό σύνολο βαθμολογίας, στην κατάταξη προηγείται κατά σειρά: α) ο υπάλληλος που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα, β) η υπάλληλος σε εγκυμοσύνη γ) ο μεγαλύτερος στην ηλικία υπάλληλος με βάση την ημερομηνία γέννησής του, δ) ο υπάλληλος που συγκεντρώνει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο του χρόνου προϋπηρεσίας και ε) ο υπάλληλος με τη μικρότερη χιλιομετρική απόσταση της θέσης που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα προς τη θέση στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί. Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς κατάταξης, αυτή καθορίζεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με ευθύνη του ΑΣΕΠ.

6. Ο Πίνακας Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης που συντάσσεται από το ΑΣΕΠ καταχωρίζεται στον δικτυακό του τόπο και αποστέλλεται παράλληλα στον τύπο για δημοσίευση ανακοίνωσης, με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Κατά του ανωτέρω Πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μόνο για νομικές αιτιάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της καταχώρισης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ. Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται και με την καταχώριση στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και με την ανακοίνωση στον τύπο. Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων το ΑΣΕΠ τις εξετάζει και εκδίδει τον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης, επιφέροντας και τις τυχόν αναγκαίες αλλαγές, τον οποίο διαβιβάζει στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Το τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 γνωμοδοτεί σχετικά με τη χρονική σειρά, με την οποία θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση των υπαλλήλων στους φορείς υποδοχής, με βάση τον οριστικό Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης του ΑΣΕΠ.

8. Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τοποθέτηση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στο φορέα υποδοχής. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στο φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια μονάδα προσωπικού του φορέα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη τοποθέτησης ανακαλείται και τοποθετείται στη θέση ο αμέσως επόμενος στον Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης ενδιαφερόμενος.

Για τον υπάλληλο που δεν εμφανίσθηκε και ανακλήθηκε η τοποθέτησή του εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περ. 1γ της υποπαρ. Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.»

Στην προκειμένη όμως περίπτωση δεν τηρήθηκε καμία από τις ως άνω προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η προσωρινή αυτή τοποθέτηση έγινε κατά παράβαση του ανωτέρω νομικού πλαισίου και είναι μη νόμιμη και αυθαίρετη.

3) Με την προσωρινή τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καταστρατηγείται τόσο το άρθρο 27 του ν. 1481/84 περί προελεύσεως του αστυνομικού προσωπικού, όσο και το γενικότερο πλέγμα διατάξεων που αφορούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα: α) Η τήρηση της Δημοσίας Τάξεως, η προστασία δηλαδή της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας και της περιουσίας, αποτελούν υποχρέωση του Κράτους επιτασσόμενη ευθέως από το Σύνταγμα (αρ. 5 παρ. 2 και 17). Τα σώματα ασφαλείας όπως η Αστυνομία, ανήκουν στον λεγόμενο στενό πυρήνα του Δημοσίου. Οι υπηρετούντες εις αυτά επιτελούν το λειτούργημα της τηρήσεως της Δημοσίας Τάξεως και είναι επιφορτισμένοι με υψηλής ευθύνης καθήκοντα. Συναφώς, ο νομοθέτης κατά την ρύθμιση των συνθηκών που διέπουν τα σώματα αυτά, οφείλει να μεριμνά για την πληρέστερη και καταλληλότερη συγκρότησή τους, ώστε αφ' ενός να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τα καθήκοντα αυτά, αφ' ετέρου να συντελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός της τηρήσεως της Τάξεως. Με την προσωρινή τοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις αστυνομικού προσωπικού, ανατίθενται καθήκοντα υψηλής ευθύνης και επικινδυνότητας, χωρίς να παρέχονται οι προϋποθέσεις εκπληρώσεώς τους, αφού σε τέτοια περίπτωση θα έδει προηγουμένως:

1) να έχει ληφθεί όρκος αναλήψεως και τηρήσεως υποχρεώσεων (αρ. 1 Π.Δ. 538/89),

2) να έχει προηγηθεί εκπαίδευση που να εγγυάται την ασφαλή και επαρκή εκτέλεση των καθηκόντων, τόσο για τον αστυνομικό, όσο και για τον πολίτη,

3) να έχει προβλεφθεί σαφής και ρητός καθορισμός αρμοδιοτήτων, χωρίς τις οποίες είναι αδύνατος τόσο ο ιεραρχικός, όσο και ο πειθαρχικός έλεγχος. Ερωτάται: σε περίπτωση παραπτώματος κατά την – προσωρινή, άνευ εκπαιδεύσεως και όρκου – υπηρεσία, τίνι τρόπω θα εφαρμοσθεί τυχόν πειθαρχικός έλεγχος; Πως θα αναζητηθούν ευθύνες από μη νομοτύπως διορισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο τύποις δεν εντάσσεται στις διατάξεις του Π.Δ. 120/08; Ποιά η ευθύνη της πολιτικής και μη Ηγεσίας σε απευκταία περίπτωση τυχόν συμβάντος που θα κοστίσει τη ζωή ή την υγεία αστυνομικού, δημοτικού αστυνομικού ή πολίτη, εν όψει όλων των ως άνω παρανομιών;

Εν όψει όλων των ανωτέρω είναι σαφές ότι η προρρηθείσα προσωρινή τοποθέτηση δημοτικών αστυνομικών σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας είναι πράξη που αντιβαίνει το Σύνταγμα και τους νόμους. Για τους λόγους αυτούς, και με την αγωνία προλήψεως δυσάρεστων και μη επανορθώσιμων εξελίξεων,

δέον όπως ανακληθούν άμεσα

α) η υπ' αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/242/οικ.13594/30.5.2014 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β) το υπ' αριθ. 1277/14/1077030 από 30.06.2014 έγγραφο Α.Ε.Α./Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών και Δημοτικής Αστυνόμευσης, μέχρις ότου εκδοθούν τα σχετικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία πρώτα θα καθορίζονται τα θέματα των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, της στολής, των υπηρεσιακών ταυτοτήτων, των οριστικών τοποθετήσεων.

Κύριε Υπουργέ,

Θα επαναλάβουμε τον άμεσο κίνδυνο που ελλοχεύει από την διατήρηση αυτής της ερμαφρόδιτης κατάστασης, την παρανομία όλων των προαναφερθεισών ενεργειών και ότι τελικώς, δεν νοείται προσωρινή αστυνόμευση.Πηγή : poasy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου