ΕΙΚΟΝΕΣ

Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Κοινό Δελτίο Τύπου Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για την απόφαση του Σ.τ.Ε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) εξέδωσαν το παρακάτω Δελτίο Τύπου με το οποίο ενημερώνουν τους συναδέλφους μας σχετικά με την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
Αρ. Πρωτ.: 500/7/35ε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε.

Ύστερα από την ενημέρωση που είχαν οι Ομοσπονδίες μας από τους Νομικούς τους Συμβούλους, οι οποίοι μελέτησαν σε αρχικό στάδιο την Απόφαση του Σ.τ.Ε., γνωρίζονται τα ακόλουθα :

Με τις υπ΄αριθμ. 2194/14 - 2195/14 όμοιες Αποφάσεις για Π.Ο.ΑΣ.Υ και Π.Ο.ΑΞΙ.Α αντίστοιχα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας κηρύσσει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 αρθ. Πρώτο παρ. Γ υποπαραγρ. Γ1, περ. 31-33 και ακυρώνει την υπ. αριθμ. οικ. 2/83408/0022 Υπουργική Απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την αναδρομική από 01/08/2012 μείωση αποδοχών των Αστυνομικών και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, συνεπεία της οποίας αυτοί υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Στο σκεπτικό των Αποφάσεων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην επικίνδυνη αποστολή, τις αυξημένες υπηρεσιακές και εξω-υπηρεσιακές υποχρεώσεις, τις δικαιολογημένες απόλυτες απαγορεύσεις δικαιωμάτων (όπως απεργία, εκδηλώσεις υπέρ των κομμάτων κ.α.), τους συνταγματικά επιτρεπτούς ειδικούς περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων (ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, επαγγελματική ελευθερία, δικαίωμα έκφρασης, συνάθροισης) και την από αυτά απορρέουσα υποχρέωση της Πολιτείας για ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Ελλήνων Αστυνομικών, την ανάλογη διαμόρφωση του ύψους των μισθών τους για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, αποτροπής εξω-υπηρεσιακής απασχόλησης και αυξημένων κινδύνων διαφθοράς.

Και ναι μεν, το Δικαστήριο αναγνωρίζει τις δυνατότητες μείωσης των αποδοχών των ένστολων, επιβάλει όμως την προηγούμενη εκτίμηση του δημοσιονομικού οφέλους που θα προκύψει και την αναγκαιότητα αναπλήρωσης με άλλου ισοδυνάμου αποτελέσματος, μέτρα με μικρότερο κόστος για τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (σκέψεις 9 και 10 Απόφασης).

Ειδικότερα για την προσβαλλόμενη και ακυρωθείσα πλέον Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι δεν έλαβε υπόψη, πέρα του καθαρού αριθμητικού- και άρα πρόσφορου- κριτηρίου, τη σημασία της αποστολής των Σωμάτων Ασφαλείας και τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των καθηκόντων τους, αλλά ούτε ειδικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις και το όφελος που πράγματι θα προκύψει, ούτε αν θα μπορούσαν να ληφθούν ισοδύναμου αποτελέσματος μέτρα με μικρότερο κόστος για τα Σώματα Ασφαλείας, οι αποδοχές των οποίων δεν παραμένουν πλέον επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και ανάλογες της αποστολής τους (σκέψη 19 Απόφασης). Έτσι λόγω του σωρευτικού αποτελέσματος και της έκτασής του, υπερβαίνει το όριο των συνταγματικών αρχών της αναλογικότητας, της ισότητας στα δημόσια βάρη, με δεδομένη και την αδυναμία προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, εξαιτίας των οποίων κρίθηκαν και πάλι αναγκαίες οι περικοπές στις αποδοχές των Ελλήνων Αστυνομικών.

Σύμφωνα με τους Συμβούλους Επικρατείας δεν ήταν πλέον τόσο έντονο το δημόσιο συμφέρον, όσο εκείνο που δικαιολογούσε την υιοθέτηση των αρχικών μνημονιακών νόμων 3833/10 και 3845/10 που ελήφθησαν προ του κινδύνου άμεσης χρεοκοπίας και εξόδου της Χώρας από την Ευρωζώνη.

Η δε Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/211/ΕΕ για μείωση 12% κατά μέσο όρο των ειδικών μισθολογίων, δεν απαλλάσσει τον Έλληνα Νομοθέτη από την τήρηση των Συνταγματικών Αρχών που προαναφέρθηκαν, ειδικότερα αυτήν της αναλογικότητας αρθ. 22 παραγρ. 4 Συντάγματος.

Η απόφαση της Ολομελείας αναμένεται να καθαρογραφεί ίσως και εντός της σήμερον και οι Ομοσπονδίες μας με τους Νομικούς τους Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Μπουκουβάλα και Ρήγα Μπαρμπούρη θα πράξουν ότι απαιτείται για τη διασφάλιση της άμεσης εκτέλεσης του διατακτικού της απόφασης και της αποτροπής ενδεχόμενου του κινδύνου απώλειας των αναδρομικώς παρακρατηθέντων ποσών.


1 σχόλιο :