ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018

Η ΑΝ.Α.Σ.Α ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Ε.Κ.Α.Μ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ(ΑΝ.Α.Σ.Α)                                                                    2/2/2018.
                                       ΠΡΟΤΑΣΗ
                                            ΠΡΟΣ
1)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(Π.Ο.ΑΣ.Υ)
2)ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Α.Ε.Α)

ΘΕΜΑ: “Πρόταση για την προώθηση έγκρισης αιτήματος αποκατάστασης επιδομάτων Ε.Κ.ΑΜ και συνοδών Αστυνομικών σκύλων»


Με το Ν. 4249/2014, έλαβε χώρα αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, ορίζονται τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και γενικότερα όλα όσα αφορούν την  στελέχωση και την έδρα της Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων (Δ.Ε.Α.Δ.) καθώς και την αποστολή και τον σκοπό της παραπάνω υπηρεσίας.
 Το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εξ' αυτού, δεσμεύεται τόσο ο νομοθέτης όσο και η Διοίκηση, όταν ασκεί την κανονιστική της αρμοδιότητα, και κατά την ρύθμιση ή εφαρμογή επί ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών (λαμβανομένων υπόψιν των συναφών με αυτές κοινωνικών, οικονομικών, επαγγελματικών ή άλλων συνθηκών) όπως μην κάνει διακρίσεις συνεπαγόμενες διαφορετική μεταχείριση Ελλήνων πολιτών που τελούν κάτω από τις ίδιες συνθήκες ή ανήκουν στην ίδια κατηγορία, εκτός εάν οι διακρίσεις ή η διαφορετική μεταχείριση επιβάλλονται, από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι όμως, υπόκεινται στον έλεγχο των δικαστηρίων και δεν είναι αυθαίρετοι.
Περαιτέρω, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγματος "οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1ν', που αποτελεί ειδικότερη έκφανση της γενικής αρχής της ισότητας, "όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας". Με την τελευταία αυτή διάταξη, καθιερώνεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων, η οποία υποχρεώνει τον εργοδότη που απασχολεί έναντι αμοιβής, χωρίς διάκριση φύλου, περισσότερα πρόσωπα που έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση ίδιας κατηγορίας αναγκών, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο προσλήφθηκε καθένα από τα πρόσωπα αυτά, να τα μεταχειρίζεται ομοιόμορφα και να μην εξαιρεί ορισμένα από αυτά από παροχές, είτε μονομερώς είτε συμβατικώς χορηγούνται αυτές, εκτός αν η εξαίρεση αυτή δικαιολογείται από ειδικό και σοβαρό κατ' αντικειμενική κρίση λόγο, η συνδρομή του οποίου διαφοροποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχεται η εργασία του ευνοηθέντος προσώπου.
Εξάλλου, εάν θεσπισθεί με νόμο δικαιολογημένη ειδική ρύθμιση για ορισμένη κατηγορία προσώπων, και αποκλειστεί από την ρύθμιση αυτή, κατά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση άλλη κατηγορία προσώπων, ως προς την οποία συντρέχει ο ίδιος λόγος που δικαιολογεί την ειδική αυτή μεταχείριση, ή εάν δεν υφίστανται ουσιώδεις μεταξύ των δυο κατηγοριών διαφορές, που δικαιολογούν την ευμενή υπέρ της μίας εξ’ αυτών μεταχείριση, η διάταξη αυτή είναι κατά το μέρος που εισάγει την δυσμενή αυτή διάκριση ανίσχυρη, ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση δε της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρέπει να εφαρμοστεί και για εκείνους, σε βάρος των οποίων θεσπίσθηκε η ειδική ρύθμιση (Ολ. Ελ. Συνεδρίου 977/2000, 645/2005, 448Α/2007, 44/2009, 3126/2009, 3434/2009). Υποχρέωση της Διοικήσεως είναι λοιπόν όπως προβαίνει στην σχετική ρύθμιση επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία αποκλείουν τόσο την έκδηλη άνιση μεταχείριση, είτε με την μορφή χαριστικού μέτρου ή προνομίου μη συνδεόμενου με αξιολογικά κριτήρια, είτε με την μορφή επιβολής αδικαιολογήτου επιβαρύνσεως, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση καταστάσεων, που τελούν υπό διαφορετικές ή αντιθέτως την διαφορετική μεταχείριση των αυτών ή παρομοίων καταστάσεων. Το αυτό ισχύει και όταν η ειδική ρύθμιση αφορά μισθό, σύνταξη ή άλλη παροχή προς δημόσιο λειτουργό ή υπάλληλο και εν γένει μισθωτό, οπότε στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται αδικαιολόγητη διάκριση, οφείλει αυτή η παροχή να καταβληθεί σε εκείνους που αδικαιολόγητα εξαιρούνται.
Αν ληφθουν υπόψη όλα τα παραπάνω συνάγεται ασφαλώς το συμπέρασμα ,ότι τόσο οι συνάδελφοι μας, που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ (Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα) ,Υπηρεσία η οποία έχει συγκροτηθεί, για την διεξαγωγή εξαιρετικά δύσκολων και απαιτητικών επιχειρήσεων, όσο και οι συνάδελφοι μας συνοδοί Αστυνομικών σκύλων οι οποίοι κατέχουν πλέον οργανική θέση  στην  Δ/νση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, παρότι συνεχίζουν να ασκούν τα ίδια καθήκοντα, εξαιρέθηκαν από το προβλεπόμενο επίδομα, που καταβάλλεται σε όσους ανήκουν οργανικά στην Δ.Α.Ε(Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων)με μοναδικό κριτήριο την αλλαγή της οργανικής θέσης

Τούτων δοθέντων, και προς άρση δε αυτής της μη σύμφωνης προς το Σύνταγμα αδικαιολόγητης διάκρισης πρέπει η διάταξη να τύχει, επί συνδρομής των προϋποθέσεων που αυτή προβλέπει, επεκτατικής εφαρμογής και επί των προαναφερομένων συναδέλφων,  που κατέχουνε οργανικές θέσεις στην νεοσυσταθείσα Δ.Ε.Α.Δ., των τελούντων, υπό τις αυτές συνθήκες, ώστε το θεσπιζόμενο ειδικό επίδομα για τους κατέχοντας οργανική θέση στη Δ.Α.Ε., καταβάλλεται με τις ίδιες προβλεπόμενες προϋποθέσεις και στους συναδέλφους μας , που υπάγονται πλέον στην Δ.Ε.Α.Δ. λόγω άσκησης καθηκόντων της αυτής επικινδυνότητας.
 Μάλιστα, η ομοιόμορφη μεταχείριση των αστυνομικών υπαλλήλων που ασκούν τα αυτά καθήκοντα, ή εν πάσει περιπτώσει απολύτως συναφή και της αυτής διακινδύνευσης, ως προς την επικινδυνότητα αυτών, επιβάλλεται στον Εθνικό Νομοθέτη, και από τις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του άρθρου 141 της
Συνθήκης της Ε.Ε., το οποίο ήδη κατά την Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε., αναριθμήθηκε στο άρθρο 157. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάθε Κράτος – Μέλος, υποχρεούται να εξασφαλίζει την εφαρμογή της Αρχής της Ισότητας στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, ή για εργασία ίσης αξίας
Επομένως, κατά το άρθρο 141 της Συνθήκης της Ε.Ε., απαγορεύεται κάθε διάκριση μεταξύ εργασίας ίσης αξίας όσο αφορά στην αμοιβή τους, και επομένως το ρυθμιστικό της πεδίο καταλαμβάνει και το  ειδικό επίδομα. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και τον καθορισμό διαφορετικών προϋποθέσεων, ανάλογα με την Υπηρεσία που κατέχει οργανική θέση ο αστυνομικός υπάλληλος (το οποίο αποτελεί ένα τυπικό στοιχείο που άπτεται της διάρθρωσης των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.) για την χορήγηση ειδικού επιδόματος σε αστυνομικούς υπαλλήλους που τελούν σε απολύτως όμοιες ή παρόμοιες καταστάσεις.
Παρακαλούμε όπως   τα ανωτέρω ληφθουν υπόψη και αποτελέσουν το νομιμοποιητικό πλαίσιο για την διόρθωση των αδικιών που έχουν υποστεί συνάδελφοι μας, που Υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ καθώς και οι συνάδελφοι  που υπηρετούν ως συνοδοί αστυνομικών σκύλων και οι οποίοι κατάφωρα έχουν αδικηθεί από όσα εμπεριστατωμένα αναφέρθηκαν κατά παρέκκλιση της επιταγών του Νόμου.
Θεωρούμε δε βέβαιο ότι η Κ.Υ.Α που αναμένεται να υπογραφεί μεταξύ άλλων θα αποκαταστήσει τις προαναφερόμενες στρεβλώσεις και προς αυτήν την κατεύθυνση επιθυμούμε να προσφερθούμε με όλες μας τις δυνάμεις..
Με εκτίμηση
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος 
Γραμματέας Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΧΑΝΗΣ Γεώργιος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΠΛΑΦΟΥΝΤΖΗΣ Γεώργιος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΑΛΥΜΑΡΑΣ Βασίλειος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννης - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΜΩΡΑΪΤΗ Μυρσίνη - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΤΡΑΚΑΛΑΣ Αντώνιος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΠΑΝΔΗΣ Στέφανος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Αντιπρόσωπος Π.Ο.Α.Σ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου